Avoin korkeakouluopetus


Ruotsin kieli 25 op (OY), lv. 2021-2022, etäopetus

Lapin kesäyliopisto toteuttaa opinnot lukuvuoden 2021-22 aikana. Opinnot alkavat 21.9.2021. Opinnot toteutetaan etäopetuksena yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa.

 

 

sweden-983435_1920.png
Tasokoe - Nivåprov:

Opintojen aloittaminen edellyttää tasokokeen hyväksyttyä suorittamista. Tasokoe järjestetään Rovaniemellä Santasport Lapin Urheiluopistolla salitenttinä, mikäli koronatilanne sen sallii. Perimme tasokokeeseen osallistumisesta 50 €/osallistuja/kerta.

Tasokokeessa on kaksi osallistumismahdollisuutta:

1. tasokoe: ma 31.5.21 klo 14.00-17.00 

2. tasokoe: ma 30.8.2021 klo 17-20 -HUOM! Tämä tasokoe järjestetään aikataulun mukaan, joten otamme ilmoittautumisia vastaan tasokokeeseen saakka. Tutustu etäkoemahdollisuuteen ilmoittautumislinkistä.

Koepaikka ilmoitetaan tarkemmin ennen tasokoetta. 

Tenttimateriaali: Lukion B1-ruotsin oppimäärää vastaavat tiedot

Osallistumismaksu:

opintokokonaisuus 550 €
yksittäinen opintojakso 125 €

Tasokoe 50 €
Lapin yliopiston luokanopettajaksi opiskeleville maksu opintokokonaisuudesta on 80€.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen tasokokeeseen tästä

Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen sähköisellä lomakkeella 25.8. mennessä. HUOM! Tasokokeen (30.8.) jälkeen voivat opintoihin ilmoittautua vielä ne, joilla tasokoe on suoritettuna aikaisemmin. Ilmoittautua voisiihen saakka, että saamme 30.8. tasokokeen tulokset.

Mikäli opintokokonaisuus käynnistyy, voi yksittäisiin opintojaksoihin ilmoittautua samalla lomakkeella viimeistään viikkoa ennen ko. opintojakson alkua.

Opintoihin otetaan 16 tasokokeen läpäissyttä opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Myös yksittäisille opintojaksoille osallistujien tulee suorittaa tasokoe hyväksytysti.

Jos opiskelija ei läpäise tasokoetta, hänen ilmoittautumisensa opintoihin peruuntuu automaattisesti ja hän maksaa vain tenttimaksun.

HUOM. Jos opiskelija on suorittanut tasokokeen muualla (ts. hänellä on oikeus ruotsin kielen perusopintoihin) hänen ei tarvitse osallistua tasokokeeseen. Opiskelijan tulee kertoa tasokokeen / pääainekokeen suoritusaika ja -paikka ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita ja tasokokeen läpäisseitä on riittävästi.

Tutustu perumisehtoihin


Tavoitteet -
Målet för studiehelheten

Efter grundstudierna har de studerande grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska språket och svensk kultur.
De känner också till huvudlinjerna i de nordiska språkens och svenskans språkhistoriska utveckling.

Sisältö

Huvudvikten i grundstudierna ligger på inövning av de studerandes kunskaper i muntlig framställning, samtal och uttal samt på inövning av de studerandes kunskaper i skriftlig framställning. I samband med grundstudierna görs de studerande också förtrogna med centrala grammatiska frågor i svenska språket, med den (finlands)svenska kulturen, det (finlands)svenska samhället och svenska språkets utveckling.

För att kunna inleda biämnesstudier i svenska språket ska man ha studierätt som erhålls genom ett godkänt nivåprov.

Praktiska anvisningar

Undervisningsformerna varierar beroende på kursen. Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, övningar och seminarier. Studierna kräver aktivt deltagande. I början av varje kurs ger läraren information om den aktuella kursen.

I ämnet används ett flertal olika tentamensformer: skriftliga tentamina, referat, uppsatser, kursdagböcker, läskurser, grupptentamina m.fl. Mer information om dessa ges i början av varje kurs. Ett provtillfälle anordnas vanligtvis i anslutning till undervisningen. För studerande som inte godkänts eller som vill höja sitt vitsord anordnas ytterligare två provtillfällen. Därtill kan kurser avläggas som läskurser eller genom skriftliga uppsatser eller referat. En läskurs motsvarande en poäng ska omfatta litteratur på ca 100 sidor. Litteratur till läskurserna väljs alltid enligt lärarens anvisningar. Anmälan till alla tentamina bör ske senast 10 dagar före tentamensdagen. Listor över kurslitteratur finns på ämnets hemsidor.

 

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Kultur och samhälle 5 op (OY) - ay693690P

Språkfärdighet 1 5 op (OY) - ay693688P

Grammatik 1 5 op (OY) - ay693689P

Språkfärdighet 2 5 op (OY) - ay693728P

Svensk fonetik med uttal 5 op (OY) - ay693691P

Lisätietoja: Koulutussuunnittelija Päivi Hinno, paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi p. 0400 792 396


OPINTOJAKSOT JA AIKATAULUT:


Kultur och samhälle 5 op (OY) - ay693690P

Aika klo 16.30–19.45

21.9.
28.9.
5.10.
12.10.

(luento-osuus 16 t ja tämän jälkeen itsenäinen osuus)

Kouluttaja FK Josefiina Suni

Tavoitteet

De studerande har fått en allmän orientering i kultur, samhälle, religion och historia i Sverige och Svenskfinland. Dessutom ska de studerande kunna diskutera och problematisera begreppen svensk och finlandssvensk identitet samt kulturyttringar i Sverige och Svenskfinland, i historia och nutid. Tillika ska de kunna diskutera kulturella, religiösa och sociala förhållanden i det moderna Sverige och Svenskfinland utifrån ett historiskt perspektiv.

Sisältö

Sveriges och Svenskfinlands samhällsbyggnad och identitet presenteras med hjälp av bl.a. historiska, religiösa och kulturella aspekter. De studerande får även ta del av svenska seder och bruk. Dessutom knyter kursen an till aktuella helger och händelser i både Sverige och Svenskfinland.

Järjestämistapa: Kontaktundervisning

Toteutustavat: Föreläsningar och självständigt arbete

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Inlämningsuppgifter, studentpresentationer, inlärningsdagbok

Arviointiasteikko: 0–5

Oppimateriaali: Enligt lärarens anvisningar

 

Språkfärdighet 1 5 op (OY) - ay693688P

Aika perjantaisin klo 16.30–19.45, lauantaisin klo 9.00–14.00

8.–9.10.
12.–13.11.
10.–11.12.
(opetusta 28 t)

Kouluttaja FK Josefiina Suni

Tavoitteet

De studerande har utvecklat medvetenhet om kommunikationsprocessen i olika genrer samt har ökad förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på korrekt samt idiomatisk svenska. Därtill kan de översätta enkla texter från finska till svenska och/eller svenska till finska, samt utnyttja olika hjälpmedel vid översättandet. De kan formulera konstruktiv kritik av andras texter.

Sisältö

De studerande övar sig i muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga genom diskussioner, presentationer samt skriftliga övningar.

Järjestämistapa: Kontaktundervisning

Toteutustavat: Muntliga och skriftliga uppgifter i smågrupper.

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Fortlöpande utvärdering. Språkriktighet, koherens, kohesion, iakttagande av genrekonventioner.

Arviointiasteikko: 0−5

Oppimateriaali: Enligt lärarens anvisningar


Grammatik 1 5 op (OY) - ay693689P

Aika klo 16.30–19.45

2.11.
9.11.
16.11.
30.11.
14.12.
(loput 20 h keväällä)

Kouluttaja FK Josefiina Suni

Tavoitteet

De studerande har förvärvat kunskaper om det svenska språkets struktur och om den normativa och deskriptiva grammatikens grundbegrepp.

Sisältö

Tyngdpunkten ligger på grunderna vid formlära och syntax.

Järjestämistapa: Kontaktundervisning

Toteutustavat: Föreläsningar och övningar

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Skriftlig tentamen

Arviointiasteikko: 0–5

Oppimateriaali: Enligt lärarens anvisningar


Språkfärdighet 2 5 op (OY) - ay693728P

Aika Opetusta 28 t, kevät 2022

Kouluttaja FK Josefiina Suni

Tavoitteet

De studerande ökar på sin genremedvetenhet i skriftlig och muntlig kommunikation och lär sig anpassa framställningsformen i sina egna texter och presentationer enligt kommunikationens innehåll, syfte, mottagare och medium.

Sisältö

De studerande övar sig i muntlig och skriftlig kommunikation genom diskussioner, presentationer samt skriftliga övningar.

Esitietovaatimukset: ay693688P Språkfärdighet 1

Järjestämistapa: Kontaktundervisning

Toteutustavat: Muntliga och skriftliga uppgifter i smågrupper

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Fortlöpande examination och/eller prov. Språkriktighet, koherens, kohesion, iakttagande av genrekonventioner.

Arviointiasteikko: 0−5

Oppimateriaali: Enligt lärarens anvisningar


Svensk fonetik med uttal 5 op (OY) - ay693691P

Aika: Opetusta 36 t, kevät 2022

Kouluttaja Ilmoitetaan myöhemmin

Tavoitteet

De studerande kan beskriva svenskt uttal och dess särdrag gällande ljudsystemet samt ord- och satsprosodin. De kan även räkna upp de största skillnaderna mellan finlandssvenskt och rikssvenskt uttal. Därtill kan de läsa, analysera och producera enkla svenskspråkiga transkriptioner. De kan producera antingen de finlandssvenska eller rikssvenska vokal- och konsonantljuden. Därtill kan de betona svenska ord, fraser och satser enligt rekommendationer för den valda uttalsvarianten.

Sisältö

Systematisk genomgång av ljudsystemet samt ord- och satsprosodin i svenskan. Jämförelser mellan finlandssvenska och rikssvenska samt transkriptionsövningar. Träning med hjälp av olika slags lästexter av varierande svårighetsgrad.

Järjestämistapa: Kontaktundervisning

Toteutustavat: Föreläsningar med övningar och uttalsövningar

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Uttalsprov och skriftlig tentamen i fonetik

Arviointiasteikko: 0−5

Oppimateriaali: Enligt lärarens anvisningar


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK