Avoin korkeakouluopetus


Ruotsin kieli, perusopinnot 25 op (OY) 11.9.2020 alkaen

Opinnot toteutetaan Oulun yliopiston opintovaatimusten mukaan Rovaniemellä syksyllä 11.9.2020 alkaen. Opinnot toteutetaan Santasport Lapin Urheiluopiston tiloissa, Hiihtomajantie 2. Opinnot voidaan toteuttaa myös etäyhteyksin, mikäli koronatilanne niin vaatii.

Opintojen tavoite / Målet för studiehelheten

Efter grundstudierna har de studerande grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska språket och svensk kultur. De känner också till huvudlinjerna i de nordiska språkens och svenskans språkhistoriska utveckling.

Huvudvikten i grundstudierna ligger på inövning av de studerandes kunskaper i muntlig framställning, samtal och uttal samt på inövning av de studerandes kunskaper i skriftlig framställning. I samband med grundstudierna görs de studerande också förtrogna med centrala grammatiska frågor i svenska språket, med den (finlands)svenska kulturen, det (finlands)svenska samhället och svenska språkets utveckling.

För att kunna inleda biämnesstudier i svenska språket ska man ha studierätt som erhålls genom ett godkänt nivåprov.

sweden-654271_1920.png
Ruotsin kieli, perusopinnot 25 op / yksittäiset kurssit / Kurser

Grammatik I, 5 op
Språkfärdighet I, 5 op
Kultur och samhälle, 5 op
Svensk fonetik med uttal, 5 op (osa verkkoluentoja)
Språkfärdighet 2, 5 op


Lisätietoa / Praktiska anvisningar:

Undervisningsformerna varierar beroende på kursen. Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, övningar och seminarier. Studierna kräver aktivt deltagande. I början av varje kurs ger läraren information om den aktuella kursen.

I ämnet används ett flertal olika tentamensformer: skriftliga tentamina, referat, uppsatser, kursdagböcker, läskurser, grupptentamina m.fl. Mer information om dessa ges i början av varje kurs. Ett provtillfälle anordnas vanligtvis i anslutning till undervisningen. För studerande som inte godkänts eller som vill höja sitt vitsord anordnas ytterligare två provtillfällen. Därtill kan kurser avläggas som läskurser eller genom skriftliga uppsatser eller referat. En läskurs motsvarande en poäng ska omfatta litteratur på ca 100 sidor. Litteratur till läskurserna väljs alltid enligt lärarens anvisningar. Anmälan till alla tentamina bör ske senast 10 dagar före tentamensdagen. Listor över kurslitteratur finns på ämnets hemsidor.

Opintomaksu:

800 euroa, yksittäinen jakso 180 euroa.
Lapin yliopiston luokanopettajaksi opiskeleville maksu opintokokonaisuudesa on 160 euroa.

Tasokoe / Nivåprov:

- opintojen aloittaminen edellyttää tasokokeen hyväksyttyä suorittamista.
- tasokoe järjestetään 3.8.2020 klo 16.00-18.00 Rovaniemellä, uusintakoe 24.8. klo 16-18.
- kokeen vaatimukset perustuvat lukion B1-ruotsin oppimäärää vastaaviin tietoihin

Ilmoittautuminen opintoihin sähköisellä lomakkeella 28.7.2020 mennessä.
Tutustu perumisehtoihimme.

Ilmoittaudu tasokokeeseen tästä!

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Päivi Hinno, paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi, p. 0400 792 396


SYKSYN 2020 AIKATAULU

Opetus voidaan tarvittaessa järjestää myös etäyhteyksin, mikäli se on tarpeen koronatilanteesta johtuen.
Opetusta perjantai iltaisin ja lauantaipäivisin seuraavasti:

Språkfärdighet 5 op

11. – 12.9.2020
23. – 24.10.2020
20.–21.11.2020

Kultur & Samhälle 5 p

26. – 27.9.2020
6.-7.11.2020
4.-5.12.2020

Opettajana HuK Josefiina Suni

Loput jaksot järjestetään kevään 2021 aikana.

OPINTOVAATIMUKSET:

693688P: Språkfärdighet I, 5 p.

Osaamistavoitteet: De studerande har utvecklat medvetenhet om kommunikationsprocessen i olika genrer samt har ökad förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på korrekt samt idiomatisk svenska. Därtill kan de översätta enkla texter från finska till svenska och/eller svenska till finska, samt utnyttja olika hjälpmedel vid översättandet. De kan formulera konstruktiv kritik av andras texter.
Sisältö: De studerande övar sig i muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga genom diskussioner, presentationer samt skriftliga övningar.

Järjestämistapa: Kontaktundervisning

Toteutustavat: Muntliga och skriftliga uppgifter i smågrupper.

Oppimateriaali: Enligt lärarens anvisningar

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Fortlöpande utvärdering. Språkriktighet, koherens, kohesion, iakttagande av genrekonventioner.

Arviointiasteikko: 0−5


693689P: Grammatik I, 5 p.

Osaamistavoitteet: De studerande har förvärvat kunskaper om det svenska språkets struktur och om den normativa och deskriptiva grammatikens grundbegrepp.

Sisältö: Tyngdpunkten ligger på grunderna vid formlära och syntax.

Järjestämistapa: Kontaktundervisning

Toteutustavat: Föreläsningar och övningar

Oppimateriaali: Enligt lärarens anvisningar

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Skriftliga tentamen

Arviointiasteikko: 0–5


693690P: Kultur och samhälle, 5 p.

Osaamistavoitteet: De studerande har fått en allmän orientering i kultur, samhälle, religion och historia i Sverige och Svenskfinland. Dessutom ska de studerande kunna diskutera och problematisera begreppen svensk och finlandssvensk identitet samt kulturyttringar i Sverige och Svenskfinland, i historia och nutid. Tillika ska de kunna diskutera kulturella, religiösa och sociala förhållanden i det moderna Sverige och Svenskfinland utifrån ett historiskt perspektiv.

Sisältö: Sveriges och Svenskfinlands samhällsbyggnad och identitet presenteras med hjälp av bl.a. historiska, religiösa och kulturella aspekter. De studerande får även ta del av svenska seder och bruk. Dessutom knyter kursen an till aktuella helger och händelser i både Sverige och Svenskfinland.

Järjestämistapa: Kontaktundervisning

Toteutustavat: Föreläsningar och självständigt arbete

Oppimateriaali: Enligt lärarens anvisningar

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Inlämningsuppgifter, studentpresentationer, inlärningsdagbok

Arviointiasteikko: 0−5


693691P: Svensk fonetik med uttal, 5 p.

Osaamistavoitteet: De studerande kan beskriva svenskt uttal och dess särdrag gällande ljudsystemet samt ord- och satsprosodin. De kan även räkna upp de största skillnaderna mellan finlandssvenskt och rikssvenskt uttal. Därtill kan de läsa, analysera och producera enkla svenskspråkiga transkriptioner. De kan producera antingen de finlandssvenska eller rikssvenska vokal- och konsonantljuden. Därtill kan de betona svenska ord, fraser och satser enligt rekommendationer för den valda uttalsvarianten.

Sisältö: Systematisk genomgång av ljudsystemet samt ord- och satsprosodin i svenskan. Jämförelser mellan finlandssvenska och rikssvenska samt transkriptionsövningar. Träning med hjälp av olika slags lästexter av varierande svårighetsgrad.

Järjestämistapa: Kontaktundervisning

Toteutustavat: Föreläsningar 28 timmar och uttalsövningar 20 timmar

Oppimateriaali: Enligt lärarens anvisningar

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Uttalsprov och skriftlig tentamen i fonetik

Arviointiasteikko: 0−5


XXXXXXP: Språkfärdighet 2, 5 p.

Osaamistavoitteet: De studerande ökar på sin genremedvetenhet i skriftlig och muntlig kommunikation och lär sig anpassa framställningsformen i sina egna texter och presentationer enligt kommunikationens innehåll, syfte, mottagare och medium.

Sisältö: De studerande övar sig i muntlig och skriftlig kommunikation genom diskussioner, presentationer samt skriftliga övningar.

Järjestämistapa: Kontaktundervisning

Toteutustavat: Muntliga och skriftliga uppgifter i smågrupper

Esitietovaatimukset: 693688P Språkfärdighet 1

Oppimateriaali: Enligt lärarens anvisningar

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Fortlöpande examination och/eller prov. Språkriktighet, koherens, kohesion, iakttagande av genrekonventioner.

Arviointiasteikko: 0−5

 Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK