Ammatillinen täydennyskoulutus


Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus lapset, nuoret ja aikuiset (30op) 2020-2021

Koulutuksen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot ADHD:sta, autisminkirjon oireyhtymistä ja Tourettesta. Riittävä perustiedon hallinta mahdollistaa voimaannuttavan työskentelyn erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä kanssa. Koulutuksesta saa myös menetelmiä toimia voimavaroja sekä yhteistyötä tukevalla tavalla myös moniammatillisissa tiimeissä sekä verkostoissa. Koulutus antaa pätevyyden käyttää neuropsykiatrinen valmentaja –nimikettä Neuropsykiatrisen yhdistyksen asettamien kriteerien mukaisesti.

Huom! Aikataulusyistä siirrämme koulutuksen aloituksen kuukautta myöhemmäksi ja vastaavasti päätösjakso siirtyy kuukaudella eteenpäin. Päivitetty aikataulu alla. Koulutus toteutetaan ensisijaisesti lähiopetuksena. Koronatilanteen mahdollisesti jatkuessa koulutuspäiviä voidaan toteuttaa etäyhteydellä.

Koulutuksen kohderyhmä:

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille. Koulutus toteutetaan 15-21 osallistujan ryhmänä.

apprentice-1694970_1920.jpg

Aika ja paikka: koulutuspäivät ovat klo 9-16 ajalla

1. lähijakso      22.-23.10.2020

2. lähijakso      1.-2.12.2020

3. lähijakso      14.-15.1.2021

4. lähijakso      18.-19.2.2021

5. lähijakso      12.-13.4.2021

6. lähijakso      10.-11.5.2021

 

Santasport Lapin Urheiluopistolla Hiihtomajantie 2. Tarkempi koulutustila selviää kutsussa.

Osallistumismaksu: 1950 € sisältäen opetusmateriaalin. Koulutus laskutetaan kuudessa kuukausittaisessa erässä opintojen toteutumisen varmistuttua.
Huom! Jos osallistuit 11.3.2020 koulutuspäivään kehityksellisestä neuropsykiatriasta sosiaali-, kasvatus ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille, saat alennusta näistä opinnoista 70€. Huomio kohta ilmoittautumislomakkeessa. 

Ilmoittautuminen: sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 4.10.2020 mennessä. Tutustuthan perumisehtoihimme.

Kouluttajat:

Pääkouluttaja ja koulutuksesta vastaa Leena Mannström-Mäkelä, VTM, sosiaalipsykologi, erikoissairaanhoitaja, psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja –kouluttaja. Leenalla on monipuolinen kokemus työskentelystä ADHD-aikuisten, -nuorten, -lasten ja -perheiden kanssa. Hän käyttää työssään päivittäin ratkaisukeskeisen valmennuksen menetelmiä erilaisten asiakasryhmien kanssa. Leena on toiminut Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja –kouluttajana vuodesta 2006 alkaen.

Erityisasiantuntijana Anita Puustjärvi, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lasten psykoterapian erityispätevyys (kognitiivinen terapia) lastenpsykiatrian ylilääkäri, NLP-Practioner. Anita Puustjärvi pitää yhden kokopäivän koulutuksen Neuropsykiatristen erityisvaikeuksien diagnosointi, hoito ja kuntoutus sekä uusinta tutkimustietoa ADHD:sta, autismin kirjon oireyhtymistä sekä Tourettesta. Anita Puustjärvi on toiminut ADHD -käypähoito suosituksen laatimisen asiantuntijajäsenenä.

Kokemuskouluttajat: ADHD, autisminkirjo sekä Tourette. Kokemusasian tuntijoiden puheenvuorot.

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Päivi Hinno, p. 0400 792 396,paivi.hinno(at)lapinkesayliopisto.fi

 

Koulutuksen tavoitteet:

Opiskelija

 • omaksuu uusimman tiedon kehityksellisistä neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista (ADHD, autismikirjon oireyhtymät, Tourette) ja niiden liitännäisoireista (mm. masennus, päihteiden käyttö)
 • tunnistaa haasteet ja osaa ohjata voimaannuttavasti neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista kärsivien oppilasta
 • osaa puuttua asiakkaan keskeisiin ongelmiin rakentavalla tavalla käyttäen voimaannuttavan ohjaamisen keinoja ja menetelmiä, jotka pohjautuvat voimavara- ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen
 • osaa hyödyntää hyviä olemassa olevia käytäntöjä ja kehittää asiakaskohtaisia yhteistyömalleja sekä monen toimijan ympäristössä (julkinen sektori, yritykset, kolmas sektori) ja neuropsykiatristen asiantuntijaverkostojen kanssa.
 • saa valmiuksia hyödyntää neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä omassa työssään, kehittää omaa työtään ja työyhteisöä sekä moniammatillista tiimiä

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet

 • Mistä neuropsykiatrisessa ohjauksessa on kysymys?
 • Perustietoa neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista
 • Neuropsykiatristen erityisvaikeuksien diagnosointi, hoito ja kuntoutus sekä uusinta tutkimustietoa ADHD:sta, autismin kirjon oireyhtymistä sekä Tourettesta lapsuudessa ja nuoruudessa (lastenpsykiatrian apulaisylilääkäri Anita Puustjärvi)
 • Neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin liittyvät tavallisimmat liitännäisdiagnoosit (uni-valverytmin häiriöt, mielenterveys- ja päihdeongelmat, syrjäytyminen ja kriminalisoituminen)
 • Ahdistuneisuushäiriöt
 • Stressi ja sen vaikutukset
 • Tarkkaavaisuushäiriöinen lapsi / nuori koulussa; keinoja ja menetelmiä koulutyön tukemiseen
 • Toiminnanohjauksen ongelmien vaikutus arkeen ja mitä eri apuvälineitä sekä keinoja on käytettävissä
 • Autismin kirjon oireyhtymät sekä keinoja ja menetelmiä tukea arjenhallinnan tukemiseen
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyden menetelmät
 • Tarinan voima –narratiivisesta menetelmästä keinoja ohjaukseen
 • Arvostava ja voimaannuttava vuorovaikutus
 • Positiivinen psykologia ja vahvuuksien käyttö, selviytymiskyvyn vahvistaminen
 • Muksuoppi
 • Tulistuvat lapset
 • Mindfulness koulutyössä
 • Haastavat / erilaiset asiakastilanteet
 • Perheen tukeminen
 • Ryhmänohjaaminen
 • Nepsy-valmentajan konsultoivatyöote
 • Valmentavan ohjauksen ja ratkaisukeskeisten menetelmien jalkauttaminen omaan työhön ja työyhteisöön

Koulutuksen rakenne ja toteutus

Koulutuksessa on kuusi kahden päivän lähiopiskelujaksoa (yhteensä 12 lähiopetuspäivää)

Lähiopiskelu sisältää:

 • asiantuntija-alustuksia ja luentoja
 • yhteistoiminnallisia käytännön harjoituksia
 • workshop-tyyppistä työskentelyä
 • työnohjaus vertaisryhmissä

Itsenäinen työskentely

Itsenäinen opiskelu etäjaksolla sisältää: omien osaamis- ja kehittymistavoitteiden määrittelyä ja oman HEKS:in laatiminen henkilökohtaiset oppimistehtävät liittyen opiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön. Oppimistehtävät kytkeytyvät tiiviisti osallistujan omaan työhön ja ovat sovellettavissa ohjattaviin asiakkaisiin.

 • kehittämistehtävän tekeminen omassa työssä tai työyhteisössä. Kehittämistehtävä tehdään ja arvioidaan koko oppimisprosessin ajan ja se tukee näin osallistujan oman työn, työpaikan ja/ tai verkoston kehittämistä. Kehittämistehtävään liittyy myös teoreettinen tarkastelu, joka syventää opiskelijan osaamista
 •  oppimista tukee lisäksi tehtävien tekeminen ja kokemusten jakaminen vertaisryhmissä, jotka tapaavat sovitusti ja ohjeistetusti lähiopetuspäivien välillä
 • perehtyminen alan kirjallisuuteen ja kirjallisuusreflektio
 • vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 4 kertaa
 • vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
 • oma valmennusasiakas ja siihen liittyvä valmennusharjoittelu
 • kehittymispäiväkirja-työskentely; oman oppimisen ja kokemusten reflektointi ja tallentaminen

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK