Sosiaali-, kasvatus- ja terveysala - tulossa oleva koulutus


Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja –koulutus 10 op, 11.3.2020-22.1.2021

Koulutus kehittää taitoja kohdata, kuunnella ja ymmärtää itseä ja muita ihmisiä myös haasteellisissa tilanteissa työpaikalla ja yksityiselämässä. Koulutus antaa myös konkreettiset työkalut konfliktien käsittelyyn ja sovitteluun. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajat rakentavat tarvelähtöistä, empaattista yhteiskuntaa, missä tasa-arvo, vallan käyttö ja vastuun jakaminen toteutuvat kaikkien tarpeet huomioiden. Tarvelähtöinen, Nonviolent Communication ™ -prosessiin pohjautuva koulutus

Kohderyhmä: Sinulle, joka haluat kehittää vuorovaikutustaitojasi matkalla syvempään yhteyteen ja sujuvampaan yhteistyöhön itsesi ja muiden kanssa.

Suosittelemme tätä koulutusta tueksi kasvattajille, opettajille ja vanhemmille, terveydenhoitoalalle, erilaisten ryhmien ohjaajille, esimiehille, luottamushenkilöille, työsuojeluvaltuutetuille, sovittelijoille, HR-työntekijöille, työhyvinvointi-henkilöstölle, sekä kaikille itsensä kehittämisestä ja vuorovaikutuksesta kiinnostuneille!

Aika ja paikka: Koulutus järjestetään Santasport Lapin Urheiluopistolla, Hiihtomajantie 2, Rovaniemi, (klo 8-18 välillä, kellonajat sovitaan tarkemmin koulutuksen alussa) seuraavasti:

Huom! Siirsimme aloitusjakson ajalle 11.-13.3., koska aikaisempi aloitujakso osui Lapin hiihtolomaviikolle.
11.-13.3.2020   
13.-15.5.2020
5.-7.8.2020
23.-25.9.2020
9.-11.12.2020
20-22.1.2021

savanna.jpg

Kouluttajat:
 
Hanna Savanna, CNVC Certified NVC Trainer, 
Sara Hellsten, RVO 
Elisa Makkonen RVO 
- yleensä 2 kouluttajaa/lähipäivät.

Osallistumismaksu: 2700 €, koulutus laskutetaan 4 kuukausittaisessa erässä koulutuksen toteutumisen varmistuttua.

Lisäksi koulutuksessa on 2 oppikirjaa, Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus (26,00) sekä Sovittelun taito (35,00), joihin suositellaan tutustumista jo ennen koulutuksen aloitusta. Lisäksi suosittelemme tunne- ja tarvekorttien hankkimista (30,00). Nämä voi tilata ilmoittautumisen yhteydessä. Tilaukset käsitellään, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.

Ilmoittautuminen: sähköisellä lomakkeella 16.2.2020. Tutustu perumisehtoihimme.

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Päivi Hinno p. 0400 792 396, paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi

RVO:t kutsutaan mukaan myös yhteiseen salaiseen fb-ryhmään, jossa voi verkostoitua, tutustua kollegoihin, saada vertaistukea ja jakaa onnistumisistaan ja epäonnistumisistaan ja pyytää empatiaa. RVO:t kutsutaan perheineen myös perinteisille NVC-kesäleireille ja –talvileireille. Sen lisäksi kouluttaja järkkää muuta lisäkoulutusta ja esim. ensi vappuna NVC-leirin Turkissa.

Miksi tämä koulutus?

Toimivalla ja tehokkaalla vuorovaikutuksella on tärkeä merkitys sekä yksityis- että työelämässä. Tästä ovat tutkijat, johtajat, konsultit, terapeutit, opettajat, vanhemmat, aviopuolisot jne. pitkälti samaa mieltä. Itsen ja muiden kanssa toimeen tuleminen, omien ja muiden tunteiden kohtaaminen, kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen, sekä ristiriitojen rakentava käsittely ja sovittelu ovat osa juuri niitä tärkeitä sosioemotionaalisia taitoja, joita arvostetaan ja kaivataan monella alueella tämän päivän yhteiskunnassamme.

Sujuva vuorovaikutus ei kuitenkaan ole itsestään selvä asia ja siihen panostetaan yllättävän vähän, vaikka jo tiedetään sen olevan niin tärkeä osa inhimillistä kanssakäyntiä. Vuorovaikutustaitoja voi ja tarvitsee oppia, harjoitella ja kehittää. Nonviolent Communication -prosessi antaa vuorovaikutukseen tehokkaat työkalut ja auttaa syventämään yhteyttä itseen ja muihin ihmisiin sekä ylläpitämään sen hankalissakin tilanteissa.

Mitä on NVC?

Koulutus perustuu Nonviolent Communication -prosessiin, jonka kehittämisen PsT Marshall B. Rosenberg aloitti jo 60-luvulla. Rosenbergin opettaja, Carl Rogers, lasketaan yhdessä kollegansa Abraham Maslowin kanssa humanistisen psykologian "esi-isäksi" ja Maslowin tarvehierarkia on tullut jo monille tutuksi. Sama tarvelähtöisyys ja humanistinen ihmiskäsitys ovat keskeisiä myös NVC:ssä. Yksi perusoletuksista NVC-filosofian mukaan on se, että kaikki mitä ihminen tekee on yritys tyydyttää universaaleja, inhimillisiä perustarpeita - jokaisessa elämän hetkessä. Jos haluamme kehittää yhteiselomme sujuvammaksi ja väkivallattomammaksi, on tärkeää tiedostaa ja sanallistaa omia ja muiden tarpeita ja kehittää vastuullisia keinoja niiden tyydyttämiseksi. Yritämme usein tyydyttää ja ilmaista tarpeitamme, joita emme itse edes tiedosta. NVC:n opiskelussa yksi tärkeä painopiste onkin tämän tarvetietoisuuden kehittämisessä, jotta voisimme ymmärtää, ilmaista ja kuulla itseämme ja toisia selkeämmin ja syvemmällä tasolla.

NVC -prosessilla pyritään kehittämään ihmistuntemusta ja konkreettista kielenkäyttöä, jotta tulkintojen, leimojen, viholliskuvien sekä tuomitsevan ajattelemisen ja puhumisen sijaan ilmaistaan havaintoja, tunteita ja tarpeita sekä selkeitä pyyntöjä. Näitä harvinaisen selkeitä askeleita sovelletaan itseilmaisussa, itsen ja toisten empaattisessa kuuntelemisessa sekä sovittelussa. Aktiivinen kuuntelu ja rehellinen itseilmaisu ovat taitolajeja, joita kurssilla harjoitellaan monella eri tavalla keskittymällä oman elämän tilanteisiin ja haasteisiin.

Koulutus kehittää taitoja kohdata, kuunnella ja ymmärtää itseä ja muita ihmisiä myös haasteellisissa tilanteissa työpaikalla ja yksityiselämässä. Koulutus antaa myös konkreettiset työkalut konfliktien käsittelyyn ja sovitteluun. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajat rakentavat tarvelähtöistä, empaattista yhteiskuntaa, missä tasa-arvo, vallan käyttö ja vastuun jakaminen toteutuvat kaikkien tarpeet huomioiden.

 

Koulutuksen sisältö

Osa 1, lähipäivät 1, 2 ja 3

•                     ennakkotehtävä
•                     Nonviolent Communication - tausta ja tavoite
•                     ihmiskäsitys ja perusolettamukset
•                     rakentavan vuorovaikutuksen perusaskeleet, HTTP: havainto, tunne, tarve, pyyntö 
•                     8 erilaista tapaa kuunnella: tietoinen kuuntelu
•                     havaintojen erottaminen tulkinnoista
•                     leimojen ymmärtäminen ja tiedostaminen
•                     teoriaa ja harjoituksia
•                     välitehtävä
                
Osa 2, lähipäivät 4, 5 ja 6

•                     empatia käsitteenä ja käytännössä
•                     sakaalikieli ja kirahvikieli: sisäistettyjen puhe- ja toimintamallien tiedostaminen
•                     tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen
•                     vihan käsitteleminen
•                     palautteen antaminen
•                     teoriaa ja harjoituksia
•                     välitehtävä + empatiaparit

Osa 3, lähipäivät 7, 8 ja 9

•                     yhteyden rakentaminen ja säilyttäminen
•                     haasteellisen viestin vastaanottaminen
•                     pyyntöjen esittäminen
•                     ryhmässä toimiminen: selkeys ja avoimuus
•                     EIn sanominen ja kuunteleminen
•                     pelottavan viestin kertominen
•                     TRE (Trauma Releasing Exercises) - stressin ja jännityksen purkaminen kehosta
•                     teoriaa ja harjoituksia
•                     välitehtävä

Osa 4, lähipäivät 10,11 ja 12

•                     keskeyttäminen yhteyttä vaalien
•                     ajattelumallit; hallitsemismalli ja kumppanuusmalli
•                     syvät uskomukset ja niiden muuttamisen mahdollisuudet
•                     häpeän tunteen syvempi ymmärtäminen ja käsittely (oma moka)
•                     voimakkaiden tunteiden kohtaaminen ja käsittely
•                     teoriaa ja harjoituksia
•                     välitehtävä

Osa 5, lähipäivät 13, 14 ja 15

•                     sovittelu - kolmantena osapuolena toimiminen
•                     ristiriitoihin suhtautuminen
•                     sovittelijan työkalupakki
•                     valmistautuminen haastaviin tilanteisiin
•                     Mindfulness-meditaatio
•                     TRE-harjoitus (Tension releasing exercise)
•                     teoriaa ja harjoituksia
•                     välitehtävä

Osa 6, lähipäivät 16, 17 ja 18

•                     kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen
•                     elämämme strategiat
•                     toimintamallit kriisitilanteissa
•                     sisäiset ristiriitatilanteet: syvempi itse-empatia
•                     itseluottamus ja omien arvojen mukainen toiminta
•                     kiitollisuus ja sen ilmaiseminen
•                     teoriaa ja harjoituksia

 

Koulutukseen aiemmin osallistuneiden kokemuksia:

”Rvo-koulutus on avartanut minulle mahdollisuuksia minun oman toiminnan tukemiseen ja tunteiden sanoittamiseen ja pohdintaan. Se on tuonut työkaluja toisen tukemiseen, ongelmatilanteiden ratkaisemiseen ja ylipäätään ymmärtämiseen. Opittavaa on vielä paljon, mutta matka on ihanasti alkanut! Meillä opiskelijoilla oli vahva tuki kouluttajilta. Hannat ja Elisa kera vierailevien kouluttajien tekivät kaikkensa, että me opiskelijat saamme opinnoista mahdollisimman paljon ja tämä toteutui myös lähipäivien välissä. Heidän kokemus ja osaaminen sekä välitön, avoin, herkkä, asiantunteva ja lämmin otteensa loi luottamusta ja lisäsi oppimista. Olen iloinen, että valitsin tämän koulutuksen.” Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian johtaja, rehtori Virpi Lilja

Matka itseensä sekä ympäröivään maailmaan - ihmisten pariin. Ymmärrys ihmisyydestä ja elämän universaaleista tunteista sekä tarpeista syvenee, kun kommunikointitapa laajenee ja muuttuu. Rakentaa vuorovaikutusta ja yhteyttä toisiin (sekä omaan itseen) että samalla opettaa läsnäoloa ja kuuntelun taitoa.

Tämän koulutuksen ovat saaneet mm. näissä tehtävissä toimivat henkilöt: henkilöstöpäällikkö, laatupäällikkö, kouluttaja, yksityisyrittäjä, luomuviljelijä, kasvatustieteen tohtori-opiskelija, asianajaja, luokanopettaja, rehtori, levyseppä-hitsaaja, sopeutumisvalmentaja, mentori, vyöhyketerapeutti, seksuaaliterapeutti, lääkäri, sairaanhoitaja, työyhteisösovittelija, työnohjaaja, sosiaalityöntekijä, sosionomi, psykologi, äiti, isä, isoäiti, eläkeläinen.

”Koulutus antoi elämääni upeita taitoja sekä perheemme, parisuhteeni että työni suhteen! Elämä ei todellakaan mennyt hukkaan koulutukseen panostamalla, tällaisia taitoja kannattaisi harjoitella jo paljon aiemminkin elämän varrella! Sain sekä kouluttajilta, ryhmäläisiltä ja empatiapariltani tarpeellista ja merkityksellistä tukea omaan kehittymiseeni. Suosittelen lämpimästi.”
Tytti Laine, yrittäjä, toimitusjohtaja

”Vuoden mittaisessa koulutuksessa sain uusia ajatuksia siihen, miten onnistua vuorovaikutuksen rakentamisessa. Myös itsetuntemus ja omien tarpeiden tunnistaminen kasvoi koulutuksessa.”
Tuija Siniketo, Dipl. psykosynteesivalmentaja

”NVC-prosessi on tarjonnut minulle yksinkertaisen ja armollisen tavan ymmärtää, mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu, niin itsessäni kuin toisissa. Kurssin myötä löysin polun kohti empaattisempaa olemista ja vuorovaikutusta. Muutos lähtee itsestä.”
Juho Honkasilta, KM, Tohtorikoulutettava

”Opettajan ammatissa yritän ymmärtää kaikkia oppilaita ja heidän käyttäytymistään, jotta voisin mahdollisimman hyvin tukea jokaisen oppimista. NVC antaa tähän konkreettiset työkalut ja auttaa minua näkemään oppilaan tarpeita myös väkivaltaisen ja häiritsevän käyttäytymisen takana.”
Ida Hummelstedt-Djedou, luokanopettaja

”Hannan ja Saran koulutuksissa ei pelkästään opita NVC-prosessia, vaan eletään sitä. Suosittelen lämpimästi!”
Sari Pekki, laatupäällikkö


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK