Ammatillinen täydennyskoulutus


LASTEN JA NUORTEN TUNNETAITO-OHJAAJA MM -koulutus, Ammatillinen täydennyskoulutus 40 op 14.9.2020-15.9.2021

Koulutus antaa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille valmiudet ohjata tunnetaitoja omaan ammattitaitoon ja työnkuvaan integroituna joko ryhmämuotoisesti tai yksilötyössä. Koulutuksen laajuus on 40 op, ja se voidaan suorittaa työn ohessa. Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata tunnetaitohetkiä monimenetelmällisesti, auttaa lapsia ja nuoria tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Koulutuksessa on mukana myös Satuhieronta, Draaman menetelmät, tunteiden vapautustekniikka EFT sekä tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus NVC-prosessiin pohjautuen. Koulutuksessa on kaksi rinnakkain etenevää oppimispolkua. Toinen on henkilökohtainen matka omien tunteiden äärelle sekä omien tunnetaitojen kehittäminen ja toinen on ammatillinen polku lapsen tunne-elämän kehittymisen ymmärtämiseen ja ohjaamisen taitojen kehittämiseen. Lopputyönään osallistuja suunnittelee ja toteuttaa omaa työnkuvaa tukevan, ohjatun lasten tai nuorten tunnetaitoryhmän omassa lähipiirissään tai työyhteisössään. Lopputyön kautta opiskelijan työyhteisö hyötyy koulutuksesta jo koulutuksen aikana. Koulutuksessa on lähiosioiden lisäksi itsenäisenä työskentelynä kirjallisuuteen tutustumista, kirjallisia sekä toiminnallisia etätehtäviä ja pienryhmätyöskentelyä kunkin lähiosion välissä syventämässä oppimista.

Koulutus toteutetaan ensisijaisesti lähiopetuksena. Koronatilanteen mahdollisesti jatkuessa koulutuspäivät toteutetaan kokemuksellisena online-koulutuksena. Lue lisää kokemuksia Tunne & Taidan online-koulutuksista täältähttps://tunnejataida.fi/artikkeli/yhteytta-ja-tunnetaitoja-yli-eristyksen-se-onnistuu/ ]

 

Kohderyhmä:


Koulutus on tarkoitettu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin. Soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa.

Aika ja paikka: Koulutus järjestetään Santasport Lapin Urheiluopiston tiloissa, Hiihtomajantie 2, Rovaniemi, seuraavasti:

Osio 1: 14.-16.9.2020 (3pvää)

Osio 2: 17.-18.11.

Osio 3: 12.-13.1. 2021

Osio 4: 9.-10.3.

Osio 5: 27.-29.4. (3pvää)

Osio 6: 7.-8.6.

Osio 7: 14.-15.9.

 

Kouluttaja: 

Titta netti.jpg

Titta Karanta on Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM®-kouluttaja sekä NLP Associated Trainer. Titta on kokenut kouluttaja ja on tehnyt myös yksilöohjausta asiakkailleen tunnetaitojen parissa. Hän on empaattinen ja rauhallinen persoona. Kouluttajana Titta haluaa herättää tunteita ja löytää sen kautta väylän ihmisen kokemusmaailmaan, jotta käsiteltävät asiat jäävät mieleen.

Lisäksi vierailevat asiantuntijakouluttajat:

 • Tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus, NVC-prosessiin pohjautuen – Sara Hellsten
 • Draaman keinot – Leena Ylimäki
 • Satuhieronta – Sanna Tuovinen tai Topi Laitinen
 • EFT Tunteiden vapautusmenetelmä – Karita Palomäki (verkkoluennot ja -materiaali)


Osallistumismaksu: 3350€. Osallistumismaksu sisältää koulutuksen, Tunnetaito-ohjaajan 300-sivuisen käsikirjan, koulutuskansion luentomateriaaleineen sekä luovan tunnetyöskentelyn materiaaleineen lähiosioilla sekä tehtävien arvioinnin. Koulutus laskutetaan 10:ssä kuukausittaisessa erässä aloituksen varmistuttua.

Lisäksi pieni luovan työskentelyn itse hankittava tarvikepaketti, arvo noin 15-25 €

Tavoitteet:

Koulutus antaa konkreettisia työkaluja tukea lapsia ja nuoria tunnetaitojen kehittymisessä tavoitteellisesti erilaisia toiminnallisia, luovia ja kehollisia menetelmiä hyödyntäen. Omiin tunteisiin tutustumisen myötä kasvattaja pystyy vahvemmin ja läsnäolevammin tukemaan lapsia ja nuoria tunnetaitojen kehittymisessä sekä vuorovaikutustilanteissa että tavoitteellisissa ohjaushetkissä. Koulutus toimii myös voimaannuttavana kokemuksena ja henkilökohtaisena kasvuprosessina.

Saat:

• tutkittua tietoa tunteista ja tunnetaitojen oppimisesta

• taitoja avoimempaan vuorovaikutukseen

• varmuutta tunnetilanteisiin

• selkeän rungon tunnetaitohetkiin

• Lasten tunnetaito-ohjaajille kehitetyn 300-sivuisen ohjaajan käsikirjan, jossa on paljon tietoa tunnetaitojen tukemisesta, ryhmän ohjaamisesta, toiminnasta ja muodostamisesta

• monipuolisia menetelmiä tunnetaitojen tukemiseen

• moniammatillisen ryhmän vertaistuen

• verkko-oppimisympäristö Moodlen ja runsaasti oppimista ja tunnetaitojen opettamista tukevaa lisämateriaalia, jota voit hyödyntää heti töissäsi

• arvostetun, rekisteröidyn Lasten tunnetaito-ohjaaja MM -nimikkeen

 

Opit, miten voit työssä ja arjessasi

• tunnistaa tunteita ja tarpeita lapsen käyttäytymisen takaa

• rakentaa emotionaalista turvaa ja yhteyttä kohtaamishetkissä

• syventää tunnetaitojen ohjaamista monimenetelmällisesti

• vahvistaa lapsen tunnesäätelyä ja minäkuvaa

• auttaa lasta ymmärtämään ja tunnistamaan tunteitaan sekä toimimaan niiden kanssa rakentavasti

• muokata saatavilla olevia harjoitteita paremmin tunnetaitoja tukeviksi

• olla tunteva ihminen myös ammattilaisena

Koulutuksessa opittavia taitoja ja menetelmiä voit hyödyntää monenlaisessa työtehtävässä lasten ja nuorten kanssa juuri sinun työnkuvaasi soveltaen.

 

Koulutukseen hakeminen:

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella 16.8.2020 mennessä SEKÄ vapaamuotoisella hakemuksella.

Tutustu perumisehtoihimme

Lähetä hakemuksesi Lapin kesäyliopistoon

sähköpostitse osoitteeseen info@lapinkesayliopisto.fi. Otsikoi sähköpostiviestisi ”Hakemus Lasten tunnetaito-ohjaajan koulutukseen”.
TAI
postitse osoitteeseen Lapin kesäyliopisto, Päivi Hinno, Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi.


Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis (max. 1,5s) kuvaus, jossa kerrot ainakin seuraavat asiat:

1. Aiemmat koulutukset ja työtehtäväsi (eritoten tunnetaito-ohjaajuuteen mielestäsi liittyvät).

2. Miksi hakeudut koulutukseen?

3. Miksi haluat oppia tunnetaitojen ohjaamista lapsille ja/tai nuorille?

4. Millaista työskentelyä olet itsesi ja tunteidesi kanssa tehnyt?

5. Kerro lyhyesti elämäntilanteestasi.

6. Miten mahdollistat opiskelun ajallisesti (sekä lähiosiot että niiden väliset oma-aikaiset opiskelut)?

7. Tuo halutessasi esille myös muita asioita itsestäsi, kuten vahvuutesi ja haasteesi.

8. Muista yhteystietosi.

Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä oleville ilman henkilökohtaista terapiaa koulutuksen rinnalla ja mahdollisuutta terapiatyöskentelyyn lähiosioiden yhteydessä. Ilmoita silloin hakemuksessasi näistä. Tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua.

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Paikat varataan soveltuville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Päivi Hinno, puh. 0400 792 396, paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi

tai www.tunnejataida.fi

 


Koulutuksen taustaa

Koulutus perustuu tunne- ja taideterapiasta sovellettuihin kokemuksellisiin menetelmiin, tarkoitus- ja voimavarakeskeisen logoterapian ajatuksiin, toiminnallisiin ja luoviin tunnetaitojen oppimisen menetelmiin, EFT (emotional freedom techniques) -menetelmään, positiivisen pedagogiikan ja psykofyysisyyden näkökulmiin, tunne- ja tarvelähtöiseen vuorovaikutukseen NVC-prosessiin pohjautuen sekä koulutuksen kehittäjän, Anne-Mari Jääskisen omassa työssään vuosien mittaan kehittämiin harjoitteisiin lasten ja aikuisten tunnetyöskentelyssä. Anne-Mari toimii koulutuksen kehittäjänä ja johtajana. Lisätietoa koulutuksesta: www.tunnejataida.fi


Rakenne ja lähiopetusosiot

Koulutuksessa on seitsemän lähiosiota, joissa kokemuksellisuus ja omat oivallukset ovat tärkeässä osassa teorian ja keskustelun lisäksi. Kesto yhteensä 16 lähipäivää. 1. ja 5.osio: 3pvää, muut osiot 2pvää.

Koulutuksen läpikäyminen edellyttää läsnäoloa jokaisella lähijaksolla ja sitoutumista koulutukseen. Mikäli tiedät olevasi estynyt pääsemästä jollekin lähiosioille, haethan seuraavaan koulutusryhmään. Koulutus on intensiivinen matka tunteiden maailmaan eikä lähiosioiden kokemuksellisuutta voida korvata etätehtävillä.

 

 1. OSIO, 3pvää

  Perustietoa tunteista ja tunnetaidoista

  Tunnetilanteissa toimiminen, tunnekehoyhteys ja turva

  Tunteen takana olevat tarpeet

  Lapsen henkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat

   

 2. OSIO, 2pvää

  Lapsen tunne-elämän kehitys

  Kehitystä vakauttavat ja myönteiseen ohjaavat tekijät

  Selviytymisstrategiat ja roolit

  Oma sisäinen lapseni (tunnetason avaaminen)

   

 3. OSIO, 2pvää

  Lapsuuteni tarina

  Lapsuuskollaasit

  EFT eli Emotional Freedom Technique

   

 4. OSIO, 2pvää

  Tunne- ja tarvelähtöiset vuorovaikutustaidot

  Havainto, tunne, tarve ja pyyntö

  Kuunteleminen ja selkeä itseilmaisu

  (Sara Hellsten)

   

 5. OSIO, 3pvää

  Tunnetaito-opetusmenetelmiä - miten tunteista voi kertoa lapsille?

  Ohjaajana toimiminen

  Ryhmien rakentaminen, harjoitteet ja periaatteet

  Nuorten ryhmät

  Lopputyöhön orientoituminen

  Draaman menetelmät (Leena Ylimäki) 0,5pv

   

 6. OSIO, 2pvää

Tunnetaito-opetusmenetelmiä

Harjoitusohjaukset

Satuhieronta (Sanna Tuovinen tai Topi Laitinen) 1pv

 

7. OSIO, 2pvää

Lopputyöraporttien esitykset ja harjoitteet

Koulutuksen päätös

 

Itsenäinen työskentely

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:

• Kirjallisuuteen tutustumista

• Opitun soveltamista arkeen ja työhön sekä sen kirjallista pohdintaa

• Vertaisryhmätyöskentelyä itsenäisesti toimivissa pienryhmissä etäjaksoilla

• Kaksi lyhyttä vertaispalautetta erikseen ohjeistetuista töistä

• Lopputyönä oman tunnetaitoryhmän suunnittelu, toteutus ja raportointi

(lopputyön käynnistäminen osion 4. jälkeen)

 

Koulutukseen sisältyy henkilökohtainen puhelinkonsultaatioaika kouluttajan kanssa sekä verkkotapaaminen ryhmän kesken. Tekniikka ei edellytä aiempaa osaamista, pelkkä tietokone, kuulokkeet ja nettiyhteys riittävät. Lisäksi koulutukseen liittyvää lisämateriaalia löytyy koko koulutuksen ajan verkko-oppimisympäristö Moodlessa, Opiskelijan sivuilla.

 

Läsnäolovaatimus ja koulutukseen sitoutuminen

Koulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista koulutukseen koko koulutuksen ja sen lähijaksojen ajan. Erityisen tärkeää läsnäolo on 1. ja 2. osioilla. Mikäli tiedät olevasi estynyt pääsemästä jollekin lähiosioille, haethan seuraavaan koulutusryhmään. Koulutus on intensiivinen matka tunteiden maailmaan eikä lähiosioiden kokemuksellisuutta voida korvata etätehtävillä.

Koulutuspäivät ovat intensiivisiä ja täyttä läsnoloa vaativia – jätäthän ne muilta velvollisuuksilta vapaiksi. Varmistathan osallistumisesi lähiosioihin koko koulutuspäivän ja sen kellonaikojen ajan.


Huomioitavaa:

Peruskoulutus ei yksinään anna valmiuksia lasten tai nuorten yksilöohjauksiin ellei sinulla jo ole yksilöohjaukseen pohjautuvaa omaa ammattikoulutusta, kuten toiminta- tai psykoterapeutin ammattitutkintoa. Yksilöohjauksen teemoihin pääset halutessasi kouluttautumaan LTTO:n syventävän koulutuksen kautta peruskoulutuksen käytyäsi. Syventävästä koulutuksesta saat lisätietoa koulutuksessa. Peruskoulutus yksinään ei valmista eikä oikeuta kouluttamaan tai ohjaamaan aikuisia tai ammattilaisia tunnetaidoista.

 

Palautteiden mukaan koulutus on antanut ohjaajille lisäksi:

• merkityksellisyyden kokemusta omaan työhön

• tukea työssä jaksamiseen

• selkeyttä omien tarpeiden ja rajojen tunnistamiseen ja niistä huolehtimiseen

• uusia työmahdollisuuksia omassa työkentässä tai sen lisänä

• avoimempaa kanssakäymistä ja syvempää yhteyttä läheisten kanssa

• rohkeutta elää omien arvojen mukaisesti

Katso koulutukseen liittyvät lyhytvideot:

Millaista opiskelu koulutuksessa on? Katso, mitä opiskelijat kertovat: https://www.youtube.com/watch?v=I2y6jzFCOBA

Millainen matka tunnetaito-ohjaajaksi on ollut ja miten se on vaikuttanut omaan itseen ja ammattitaitoon? https://www.youtube.com/watch?v=2zGEU6XduY8&t=66s

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen kehittäjä ja pääkouluttaja Anne-Mari Jääskinen kertoo koulutuksesta:https://www.youtube.com/watch?v=y4lTzSSrqRQ&t=16sja siinä mukana olevista menetelmistä ja vierailevista kouluttajista: https://www.youtube.com/watch?v=dAYnqFjgIrQ&t=4s

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus on ollut lastenhoitaja ja yrittäjä Anne-Maria Palosaarelle vaikuttava kokemus. Hän on hyötynyt koulutuksen opeista niin työelämässä kuin omassa perhe-elämässäänkin: https://www.youtube.com/watch?v=KQxuOT5Irgo&t=14s

 

Webinaaritallenne: https://tunnejataida.adobeconnect.com/p31wvy603h7j/

Webinaarissa koulutuksen kehittäjä Anne-Mari Jääskinen ja lähiosioiden kouluttaja Titta Karanta kertovat tunnekuohussa vaikuttavista tekijöistä, tunteiden takana vaikuttavista tarpeista sekä itse koulutuksesta.


 


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK