Avoin korkeakouluopetus


Kulttuurinen osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op (OY) alkaen 1.11.2021 etäopinnot

Nykypäivänä kulttuurisen osaamisen merkitys korostuu hoitotyössä. Maailman pakolaiskriisit ja ihmisten suuri liikkuvuus tuovat haasteita terveydenhuollon järjestelmälle, mihin sen tulee mukautua. Toisen kulttuurin ja vieraan kielen edustajat ovat oikeutettuja saamaan terveydenhuollon palveluja sekä yhdenvertaista kohtelua. Vuorovaikutustilanteisiin liittyy usein erilaisten arvojen, maailmankäsitysten ja toimintatapojen yhteensovittamista, jonka vuoksi terveysalan ammattilaiset tarvitsevat kulttuurisia kompetensseja näissä vuorovaikutustilanteissa.

Aika ja paikka 1.11.-13.12.2021, opinnot toteutetaan verkko-opintoina.

Aloituswebinaari ti 2.11. klo 17.00-18.30

Väliwebinaari ti 23.11.2021 klo 17.00-19.00

Huom! Opintojakso sisältyy Kulttuurinen osaaminen terveysalalla 10 op -kokonaisuuteen.

Hinta 160€

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella 20.10.2021 mennessä
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa

Kouluttaja TtM Veera Kaarlela

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • Tunnistaa kansainvälisen liikkuvuuden merkityksen ja osaa määritellä siihen liittyviä käsitteitä.
  • Osaa määritellä kulttuurisen osaamisen käsitteen ja ymmärtää sen merkityksen ohjaus- ja opetustyössä.
  • Ymmärtää, miksi kansainvälisyys- ja kulttuuriosaaminen on tärkeää sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä ohjaajana ja opettajana toimiessa.
  • Ymmärtää kulttuurisen monimuotoisuuden merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä hoitoalan ammattilaisten moraalisen ja eettisen vastuun tarjota ja puolustaa kulttuurisesti pätevän hoidon toteuttamista.
  • Ymmärtää oman toiminnan merkityksen kulttuurisensitiivisen ympäristön luomisessa.
  • Ymmärtää eri kulttuurien välisiä eroavaisuuksia.
  • Osaa analysoida omaa arvo- ja uskomusjärjestelmäänsä ja ymmärtää, miksi on tärkeää hyväksyä eri kulttuureja.
  • Osaa laajentaa näkemystään näyttöön perustuvaan tietoon perustuen.
  • Osaa arvioida lisääntyneen etnisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden vaikutuksia sosiaali-, terveys- ja kuntoutusjärjestelmissä.

Sisältö

Kulttuurinen osaaminen (kansainvälinen liikkuvuus, sosiaali- ja terveydenhuollon monimuotoisuus, kulttuurinen monimuotoisuus työyhteisössä, kulttuurinen osaaminen, kulttuurisesti pätevän hoidon toteuttaminen, monikulttuurinen hoitotyö ja etiikka).

Kulttuurisensitiivisyys ja –halukkuus (kulttuurisensitiivisen ohjauksen lähtökohdat, ennakkoluulot, stereotypiat, etnosentrisyys, opiskelijan taustan kunnioittaminen, opiskelijan tukeminen harjoittelussa ja opetuksessa).

Kulttuuritietoisuus opiskelijaohjauksessa ja opetuksessa (tietoisuus omasta kulttuurista, oman kulttuurin tunteminen, tieto eri kulttuureista, kulttuuriset eroavaisuudet).

Järjestämistapa  Opintojakso järjestetään verkko-opintoina suomen kielellä.

Toteutustavat Verkkotyöskentely ja -tehtävät 135 h.

Yhteydet muihin opintoihin

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja. Suositeltavaa on suorittaa jatkokurssi ay352257P Viestintä ja vuorovaikutus monikulttuurisessa työ- ja oppimisympäristössä (5op).

Oppimateriaali

Verkko-oppimisympäristössä osoitettu materiaali
(digitaalinen kirjallisuus, artikkelit, luennot, videot sekä interaktiivinen sisältö). Ajankohtainen kansallinen sekä kansainvälinen tieteellinen kirjallisuus.

Suoritustavat ja arviointikriteerit Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn ja vaadittavien verkkotehtävien tekeminen.

Opintojaksolla käytetään itsearviointia sekä opettaja-arviointia. Arvioinnissa käytetään osaamisperustaista arviointimatriisia. Opiskelijoiden osaaminen arvioidaan verkkotehtävien (hyväksytty/täydennettävä) perusteella.

Arviointiasteikko Hyväksytty/hylätty. Opintojakson arvosana muodostuu verkkotehtävien perusteella.

Lisätiedot Koulutussuunnittelija Juho Mutka, 040 5025679 juho.mutka@lapinkesayliopisto.fi


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK