Avoin korkeakouluopetus


Informaatiotutkimuksen aineopinnot 36 op (OY), 2021-2022

Informaatiotutkimus, eli informaatiotiede, on monitieteinen ala, joka tarkastelee ihmisen tapaa tuottaa, organisoida ja käyttää tietoa. Se tarkastelee muun muassa tiedon säilyttämiseen, välittämiseen ja hankkimiseen liittyviä kysymyksiä niin yksilöiden kuin erikokoisten yhteisöjen ja organisaatioiden näkökulmasta. Opinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille.

Lapin kesäyliopisto toteuttaa Informaatiotutkimuksen aineopinnot monimuoto -opintoina tammikuun (15.1.) 2021 - toukokuun 2022 aikana (1,5 vuotta). Lapin kesäyliopistolle ilmoittautumisen jälkeen opiskelija saa jatko-ohjeet monimuoto-opiskelua varten. Opinnot toteutetaan pääasiassa verkko-opintoina. Kokonaisuuteen kuuluu muutamia lähipäiviä. Opiskelijan käytössä on Oulun yliopiston Moodle ja Zoom

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella 30.12.2020 mennessä. Tutustu perumisehtoihin.

Lapin kesäyliopistolle on kiintiöity viisi opiskelupaikkaa kyseiseen opintokokonaisuuteen. Etusijalla ovat lappilaiset hakijat. 

Hinta Opintokokonaisuuden hinta on 890€.

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista jaksoista:

Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka, 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa oikeusjärjestyksen keskeiset periaatteet ja erottaa eettiset periaatteet ja säädännäiset normit. Hän osaa soveltaa yksinkertaisissa ongelmatilanteissa informaatioalan keskeistä lainsäädäntöä sekä pohtia informaatioalaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. Opiskelumenetelmä kehittää kykyä laajojen kokonaisuuksien hallintaan sekä analyyttista ja kriittistä ajattelua.
Sisältö: Oikeusjärjestyksen perusperiaatteet, informaatiota ja viestintää koskevat lait ja eettiset periaatteet ja niihin liittyvät ongelmat kuten
sananvapaus ja sensuuri.

Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op

Osaamistavoitteet:
- tuntee digitaalisten ihmistieteiden tutkimuskysymyksiä, -menetelmiä ja -näkökulmia
- oppii tuntemaan digitaalisten ihmistieteiden keskeiset käsitteet sekä keskeisiä määrällisiä ja laadullisia aineistoja
- perehtyy alustavasti ihmistieteellisessä tutkimuksessa käytettäviin digitaalisiin työkaluihin sekä digitaalisen kulttuurin tutkimuksessa käytettäviin teoreettisiin ja eettisiin lähtökohtiin (liittyen esim. avoimeen tieteeseen ja aineistoihin)
-oppii hahmottamaan, minkälaista ihmistieteellistä tutkimusta on mahdollista tuottaa tietokoneavusteisilla menetelmillä
-oppii monitieteellisen yhteistyön perusteita sekä tuomaan osaa osaamistaan tieteidenväliseen projektiyhteistyöhön
Sisältö: Digitaalisten ihmistieteiden näkökulmat, työkalut sekä digitaalisten aineistojen tutkimisessa tarvittavat teoriat ja metodit.

Informaatiosisältöjen arviointi ja organisointi, 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa informaatiosisältöjen ja dokumenttien arvioinnin ja organisoinnin tavoitteita ja käytäntöjä erilaisten kokoelmien muodostamisessa ja osaa soveltaa niitä systemaattisesti.
Sisältö:
Informaatiosisältöjen ja dokumenttien tuottaminen, arviointi ja organisointi. Dokumentaatio, luettelointi ja sisällönkuvailu asiantuntijatyönä.

Informetriikka, tieteelliset kirjastot ja avoin tiede, 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tarkastella tieteellistä viestintää informetristen menetelmien tuella tieteellisen kirjaston tehtävien ja avoimen tieteen näkökulmista. Hän tunnistaa vastuullisen tutkimuksen ja sen arvioinnin käytäntöjä.
Sisältö: Tieteellisen viestinnän tutkimus ja arviointi informetrisin menetelmin. Avoin tiede. Tieteellisten kirjastojen tehtävät vastuullisessa tutkimuksen arvioinnissa.

Johtaminen ja asiantuntijuus tietoperustaisissa organisaatioissa, 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa keskeiset johtamisen alueet ja informaatioalan asiantuntijuuden merkityksen tietoperustaisessa organisaatiossa. Hän osaa soveltaa johtamisen välineitä osaamisen ja informaation hallintaan uuden tiedon luomiseksi. Opiskelija vahvistaa vuorovaikutus- ja viestintätaitojaan ja ymmärtää niiden merkityksen johtamis- ja asiantuntijatyössä.
Sisältö: Johtaminen ja johtajuus, tietojohtaminen, strategia ja osaaminen, viestintä ja markkinointi, tietopääoma ja talous organisaatioympäristössä. Uuden tiedon luominen, vuorovaikutus ja informaationhallinta sekä informaatioalan asiantuntijana toimiminen tietoperustaisessa organisaatiossa.

Kirjasto- ja tietopalvelujen kehittäminen, 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa analysoida keskeisiä kirjasto- ja tietopalvelutyön kehittämisen osa-alueita ja ymmärtää kehittämisen merkityksen. Opiskelija saa valmiuksia kehittää omaa työtään ja tulevaisuuden palveluja moniammatillisessa yhteistyössä.

Sisältö: Kirjasto- ja tietopalvelut, toiminnan arviointi ja kehittäminen, moniammatillinen yhteistyö, palvelumuotoilu

Työharjoittelu, 6 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa informaatiotutkimuksen keskeisiä ilmiöitä organisaatioympäristöissä ja osaa toimia informaatioalan työtehtävissä. Hän pystyy soveltamaan aiemmin opinnoissaan oppimiaan taitoja käytännön työssä ja reflektoimaan omaa työtään ja asiantuntijuuttaan. 
Sisältö: Työharjoittelu informaatiotehtävissä hallinto- tai tutkimusorganisaatiossa, kirjastossa, arkistossa, museossa, yrityksissä tai muussa tietoperustaisessa organisaatiossa.

Harjoittelun kesto on 2 kk (6 op) Harjoittelu on kokopäiväistä työtä. Opiskelija hankkii harjoittelupaikan, mutta paikan soveltuvuus tulee varmistaa harjoitteluvastaavalta (Heidi Enwald, heidi.enwald@oulu.fi). Harjoittelu voi olla palkatonta tai palkallista, tämä riippuu harjoitteluorganisaatiosta. Harjoittelussa opiskelijan olisi tarkoitus päästä seuraamaan ja kokeilemaan laajalti erilaisia alan työtehtäviä.

Harjoittelu sijoittuu opiskelijan itse valitsemaan ajankohtaan (aineopinnoista kertyvä tietous on parhaiten hyödynnettävissä keväällä 2022, mutta harjoittelun voi tehdä tuota ennenkin).

Harjoittelun hyväksiluku: Harjoittelun voi saada hyväksi luettua aiemmalla kirjastoalan työkokemuksella, mutta työkokemus ei saa olla osa muita opintoja eli siitä ei ole vielä voinut saada opintosuoritusta. Työkokemusta tulee olla vähintään 4 kk verran. Hyväksi lukemisesta sovitaan harjoitteluvastaavan kanssa. Tarkemmat ohjeet annetaan opintojen alussa.


Lisätiedot juho.mutka@lapinkesayliopisto.fi  040 5025679


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK