Ammatillinen täydennyskoulutus


Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutus (18 op) 2.9.2021 – 24.2.2022

Positiiviseen, kognitiiviseen ja valmentavaan psykologiaan perustuvat integratiiviset coaching- ja valmennustaidot antavat tieteellisen ja käytännönläheisen perustan itsetuntemuksen kehittymiseen sekä nykyaikaiseen itsensä ja toisten johtamiseen. Coaching on tieteiden ja ammattien rajat ylittävää, käytännön läheistä toimintaa, jonka toteuttamisen tapa on ratkaisukeskeinen ja energisoiva. Tänä päivänä coaching on jo luonteva osa sekä yksilön, organisaation että koko työelämän kehittämistä. Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutusohjelma (18 op) on pitkän coaching -kokemuksen ja kehitystyön tulos, jossa yhdistyvät kahden kouluttajan vahva coachingin teoreettinen viitekehys, käytännön taidot ja niihin liittyvä poikkitieteellinen erityisosaaminen käyttäytymistieteiden saralta. Täältä ammennetaan energiaa, työvälineitä ja itsetuntemusta coaching- ja valmennustaidoista esimiehille, opettajille, HR –asiantuntijoille, yrittäjille ja ihmissuhdetyötä tekeville!

Koulutus toteutetaan ns. hybridi -mallilla eli voit osallistua etänä mistä päin Suomea tahansa tai saapua paikalle lähiopetukseen.

Tervetuloa opiskelemaan uusimpia mielen taitoja, itsetuntemusta ja toisen ymmärtämistä sekä coachingin ja työnohjauksen menetelmiä innostavassa ja suositussa koulutuksessamme.

PERUSOPINTOJEN JÄLKEEN ON MAHDOLLISUUS JATKA OPINTOJA. LUE LISÄÄ JATKO-OPINNOISTA TÄSTÄ!

priscilla-du-preez-4BABC9tmbjc-unsplash (1).jpg
Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutus sopii kasvatus-, koulutus-, hoito-, kuntoutus- ja sosiaalialan työtä tekeville, työhyvinvoinnista vastaaville, esimies- ja johtamistyötä tekeville sekä urheilijoille ja urheiluvalmentajille. Koulutus on hyvin käytännönläheinen sisältäen sekä coaching- ja valmennustaitojen-, mielen taitojen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin teoriaa, yhdessä ajattelua ja monipuolisia harjoituksia ja työmenetelmiä. Koulutuksessa opiskelija käy ammatillisen kehittymisen kanssa rinnakkain oman henkilökohtaisen kasvuprosessin, joiden myötä hän saa perustaidot valmentaa ja ohjata muita.


Kouluttajat

Koulutuksen psykologisesta ja pedagogisesta osuudesta vastaa Katja Vainikainen ja työnohjauksellisesta ja organisatorisesta osuudesta Paula Kähkönen. Koulutus on ehdottoman luottamuksellista ja perustuu coachingin, työnohjauksen ja ihmissuhdetyön eettisiin periaatteisiin. Tutustu kouluttajiin sivun lopussa


Aika ja paikka

Koulutus toteutetaan Santasport Lapin Urheiluopiston tiloissa, Hiihtomajantie 2. Koulutus sisältää 12 läsnäoloa vaativaa opetuspäivää, jotka arkisin klo 9-16. Koulutus toteutetaan ns. hybridi -mallilla eli voit osallistua etänä mistä päin Suomea tahansa tai saapua paikalle lähiopetukseen.

Opetuspäivät:

to-pe 2.-3.9.2021 Coaching- ja valmennustaidot

ke-to 13.-14.10.2021 Itsetuntemus ja persoonallisuus

ke-to 10.-11.11.2021 Ajattelun kehittäminen ja tietoisuustaidot

ti-ke 14.-15.12.2021 Tunteet, työelämän tunnetaidot ja tunne-elämän johtaminen

ti-ke 18.-19.1.2022 Kokonaisvaltainen hyvinvointi, stressi ja oman energian johtaminen

ke-to 23.-24.2.20022 Osaamisen, toiminnan ja suoriutumisen johtaminen


Osallistumismaksu:
1450 € (sisältää ennakkotehtävät, runsaat sähköiset materiaalit ja kouluttajien tuen). Koulutus laskutetaan neljässä kuukausittaisessa erässä koulutuksen aloituksen varmistuttua.


Ilmoittautuminen:
sähköisellä lomakkeella 15.8.2021 mennessä. Tutustu perumisehtoihimme.

Lisätietoja:

Koulutuksen järjestelyihin liittyen: koulutussuunnittelija Päivi Hinno, p. 0400 792 396, paivi.hinno(at)lapinkesayliopisto.fi

Koulutuksen sisältöihin liittyen: Paula Kähkönen: paula(at)valmennustalotempo.fi tai Katja Vainikainen valmennusseveliina(at)gmail.com


Saat koulutuksessa perusvalmiudet ja välineitä coachingin teoriaan, tieteeseen ja työkaluihin. Koulutuksen jälkeen osaat:

• soveltaa ja hyödyntää coaching- ja valmennustaitoja omassa työssä

• johtaa ja valmentaa omia ja asiakkaan tavoitteisiin liittyviä prosesseja

• valmentaa ryhmiä

• selkiyttää omaa valmentajaprofiiliaan ja tuotteistaa omaa osaamistaan

• parantaa ja selkiyttää itsetuntemusta teorian ja käytännön tasolla

• antaa selkeän kuvan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä menetelmällisen pohjan sen tutkimiseen ja oman energian lisäämiseen

• kasvattaa ajatus-, tunne- ja vuorovaikutustaitoja

• auttaa tunnistamaan stressiä ja keinoja vapautua siitä

• kehittää tietoisuustaitoja ja edistää mielenrauhan, ilon ja onnellisuuden kaltaisia mielentiloja

• antaa perustan joustavan mielen taidoille ja henkiselle palautumiskyvylle (resilienssi)

• auttaa löytämään sekä omia että muiden vahvuuksia (VIA) ja tukemaan niiden käyttöä

• lisää motivaatiota, auttaa tunnistamaan motivoitumisperusteita ja auttaa johtamaan omaa toimintaa ja tavoitteita (volitio)

 

Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutuksen viitekehys

• rakentuu coachingin viitekehykseen, mikä on positiivisen, kognitiivisen ja valmentavan psykologian periaatteiden, erityisesti mielen valmentamisen taitojen viemistä käytäntöön. Se on syvää itsetuntemusta, tietoisuustaitoja, myönteisyyden vaalimista ja itsensä ja valmennettavan johtamisen taitoja ajatusten, tunteiden, tahdon ja toiminnan alueilla.

• on voimavara- ja ratkaisukeskeistä, itseohjautuvuuteen kasvattavaa

• hyödyntää kokemusperäisyyttä, tiimioppimisen-, hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) sekä työnohjauksen periaatteita, Mindfulness –asennetta, Enneagrammi –persoonallisuusteoriaa sekä NLP:n ja Mind-Body Bridgingin parhaita käytäntöjä

Koulutuksen rakenne ja sisältö:

Koulutuksen laajuus on 12 päivää (18 op). Lähiopetuksessa vuorottelevat teoriaosuudet, dialogiset keskustelut, yksilö- ja pariharjoitukset sekä työnohjauksellisella otteella toteutettava case-ryhmävalmennus ja työelämän tarpeisiin sovellettavan ryhmävalmennusmenetelmän harjoittelu. Lähipäiviin sisältyy myös vertaisarvioitua valmennusharjoittelua. Jaksojen välillä suoritetaan coaching- ja valmennustaitoihin liittyviä oppimistehtäviä, tutustutaan kirjallisuuteen, toteutetaan harjoitusvalmennuksia ja laaditaan henkilökohtainen suunnitelma toteutuksineen näyttönä omasta osaamisesta.

Koulutusprosessi pähkinänkuoressa:

  • Koulutuksen kesto puoli vuotta 12 tutkivaa lähiopetuspäivää
  • 40 tuntia asiakas- vertaisarvioitua valmennusharjoittelua
  • Itsenäistä työskentelyä itsetuntemusta lisäävien tehtävien parissa
  • Kirjallisuuteen perehtymistä
  • Pienryhmä/paritapaamisia lähijaksojen välillä 1 krt/kk
  • Oman osaamisen tuotteistaminen ja valmentajaprofiilin vahvistaminen

Coaching- ja valmennustaidot (2 pv)

• Coachingin taustateoriat: kognitiivinen käyttäytymistiede, positiivinen- ja valmentava psykologia, ratkaisukeskeisyys, hyväksymis- ja omistautumisterapeuttinen orientaatio ja mielen filosofia

• Coachingin taustalla oleva metateoria: sosiaalis-konstruktivistinen itsesäätelyteoria

•Coachingin -prosessin kaksi ulottuvuutta: rakenne ja dialogi

•Coachingin alkeet: Grow-malli

• Coachin pedagogiset ydintaidot ja mielentila

• Coachingtekniikat, kysymykset ja valmentava työote

• ICF:n ( International Coach Federation) ydintaidot


Itsetuntemus ja persoonallisuus (2 pv)

• Mistä itsetuntemus koostuu? Psykologinen ja henkinen itsetuntemus kokemuksellisuuden tutkimisena

    • Itsetuntemus ja psyyken toiminta

    • Itsetuntemus ja oman elämän merkitys

    • Itsetuntemus, itseluottamus ja itsetunto

    • Itsemyötätunto

• Persoonallisuus

    • Enneagrammi itsetuntemusmallina: yhdeksän erilaista persoonallisuustyyppiä, toiminta- ja selviytymisstrategiaa

         • Stressi- ja kasvusuunnat, siivet, vaistotyypit

         • Motivaation lähteet ja erilaisten toimintamallien syyt

         • Psyykkiset terveydentasot

         • Enneagrammityyppien sudenkuopat ja kasvun avaimet

 

Ajattelun kehittäminen ja tietoisuustaidot (2 pv)

• Mitä on oman elämän johtaminen? Miten johdan muita?

    • Ajattelun johtamisen taidot – sisäinen puhe, myötätunto ja rajoittavat uskomukset

         • Arvot, meta-arvot ja oma tarina

    • Unelmat visioiksi ja tavoitteiksi

    • Läsnäolo avaimena hyvän mielen taitoihin, iloon, onnellisuuteen ja mielenrauhaan

         • Mindfulness –asenne ja sen kehittäminen

         • Mielikuvaharjoitukset, hengittäminen, visualisointi ja mentaalivoima

 

Tunteet, työelämän tunnetaidot ja tunne-elämän johtaminen (2 pv)

• Tunteiden teoriaa

    • Tunnelukot

• Tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen

• Tunneäly ja sen kehittäminen

• Työelämän tunnetaidot ja ristiriitatilanteet

    • Läsnäoleva vuorovaikutus ja kuuntelun tasot

    • Tunteiden käsittely coachingin keinoin:

         •Ikävien ja energiaa vievien tunteiden käsittely

         •Irtipäästäminen ja anteeksiantaminen

         •Myönteisen tunne-elämän rakentaminen


Kokonaisvaltainen hyvinvointi, stressi ja oman energian johtaminen (2 pv)

• Hyvinvoinnin ja onnellisuuden teoria (Martin Seligman / Emma Seppälä)

• Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin malli ja työmenetelmä

• Oman energian johtaminen

    • Fyysinen ja psyykkinen stressi

• Mind-Body Bridging ja stressistä vapautuminen

• Joustava mieli ja resilienssi: vastoinkäymisten ja pettymysten valmentaminen

• Vaatimusten ja voimavarojen tasapaino

• Oman elämän rajat ja palautuminen


Osaamisen, toiminnan ja suoriutumisen johtaminen (2 pv)

• Itsen johtamisen ulottuvuudet

    • Vahvuudet ja niiden tunnistaminen (VIA)

• Tahdonvoima ja tahdon kolme ulottuvuutta

• Irti päästäminen, sisäisen luottamuksen rakentaminen ja oman mielen ohjaus

• Tavoitteiden rooli ja tavoitteiden onnistumista edistäviä toimintamalleja

• Motivoituminen ja motivoitumisperusteet

• Aloitusvoima ja aikakokemus

• Muutoksen tasot ja pysyvä muutos

 

KOULUTTAJAT

Paula.jpg 

Rovaniemeläinen Paula Kähkönen on ihmisläheinen yhteisöjen, yritysten ja esimiestyön kehittämisen asiantuntija. Valmentajana, työnohjaajana ja kouluttajana Paula on tehnyt ympäri Lappia töitä yli 10 vuoden ajan muutosprojekteissa sekä ammatillisen kasvun ja vuorovaikutuksen teemojen äärellä. Kannustavana ja oivalluttavana koutsina Paula hahmottaa kokonaisuudet helposti ja osaa etsiä tilanteen kehittämistä kaipaavat asiat. Hänen valmennusmenetelmänsä pohjautuvat vahvasti dialogisiin ja ratkaisukeskeisiin yksilö- ja ryhmämenetelmiin. "Oma coach - matkani on opettanut minulle sen, että työstämällä omaa asennetta ja uskomuksia pääsee elämässä eteenpäin". Koulutukseltaan Paula on KM (aikuiskasvatus, organisaation kehittäminen ja psykologia), ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry), yritysvalmentaja sekä LCF Life Coach, työyhteisösovittelija, Lay, 2018 sekä terapiaopinnot. (www.valmennustalotempo.fi)

Katja2019-11.jpg 

Oulusta tuleva Katja Vainikainen on positiiviseen ja valmentavaan psykologiaan erikoistunut psykoterapiataitoinen kasvatuspsykologi KM, Life- ja Enneagrammi Master Coach Trainer sekä kokenut tunne- ja vuorovaikutustaitojen kouluttaja ja yritys/työyhteisövalmentaja sekä ammatillinen opettaja (psykologia ja käyttäytymistieteet, valmistumassa.) Katjalla on 10 vuoden työkokemus vaativista kriisi- ja traumatyön asiantuntija-, kehittämis- ja asiakastyöstä sekä 10 vuoden kokemus koulutus- ja valmennusalan yrittäjänä niin yksilö kuin kuin organisaatiotasolla. Katjaa kiehtoo ihmismieli ja häntä innostaa tehdä näkyväksi niitä voimia, jotka yhdistävät mielen ja kehon, aidon ihmisyyden, itsetuntemuksen ja luoda käytännöiksi vahvuusperustaisia itsetuntemuksen johtamiseen liittyviä ajattelu- ja tunnetaitoja sekä toimintatapoja oppimisen, kasvun ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tueksi. Kilpaurheilun psyykkinen valmennus, elämäntapamuutokset, kriisityö, kriisiytyneet työyhteisöt, henkilöarvioinnit (DISC) sekä toiminnalliset menetelmät, kuten NLP, Mind-Body Bridging ja Mindfulness -taidot ovat myös Katjan arkista osaamista.


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK