Terveysliikunta, perusopinnot 2020-21, opintovaatimukset
 


TERVEYSLIIKUNNAN PERUSOPINNOT LV. 2020-21

4445606: Solun rakenne ja toimintaperiaatteet, 5 op

4429402: Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta, 4 op

4445607: Liikuntafysiologian perusteet, 4 op

4445609: Terve urheilija kunnossa kaiken aikaa, 4 op

4445608: Liikunta- ja urheiluvammojen ennaltaehkäisy, 4 op

4445610: Terveyskunto ja terveysteknologiset sovellukset, 5 op

4460733: Ravitsemus ja liikunta, 4 op

 

Opintojaksokuvaukset:

4445606: Solun rakenne ja toimintaperiaatteet, 5 op

Ajankohta: Syyskuu – joulukuu

Toteutustavat: Verkko-opinnot

Opettajat: Tiina Jääskeläinen

Osaamistavoitteet: Opintojakso antaa hyvät pohjatiedot solun rakenteen ja toiminnan

ymmärtämiseen.

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
▪ nimetä elimistön biomakromolekyyliryhmät ja organellit sekä niiden tehtävät.
▪ selittää geenien ilmentymisen vaiheet ja mainita ilmentymistä sääteleviä tekijöitä.
▪ kuvata solukalvon rakenteen ja tehtävät.
▪ selittää signaloinnin periaatteen ja mainita esimerkkejä erilaisista signalointireiteistä ja signaalimolekyyleistä.
▪ kuvata solusyklin vaiheet ja syklin etenemistä säätelevät tekijät.
▪ vertailla apoptoosin ja nekroosin mekanismeja.

Sisältö:
Biomolekyylien (nukleotidit, nukleiinihapot, sokerit, hiilihydraatit, aminohapot, proteiinit, rasvahapot, lipidit) rakenne ja toiminta, organellien rakenne ja toiminta, geenien ilmentymisen kaskadi ja sen säätelyn periaatteet, solukalvon rakenne, kalvoliikenne, signaloinnin perusteet, solusykli, solukuolema

Suoritustavat:
Jakson pakollisten oppimistehtävien, testien ja lopputentin suorittaminen Moodle-ympäristössä.

Oppimateriaalit:
▪ Jyrki Heino & Matti Vuento: Biokemia ja solubiologia, 1. painos, 2019 (tai vanhemmat painokset nimellä Biokemian ja solubiologian perusteet)
▪ Aittomäki, Moilanen, Perola: Lääketieteellinen genetiikka (Duodecim-sarja), 1. painos, 2016 (soveltuvin osin). Verkko-oppikirjana: www.oppiportti.fi
▪ Sariola, Frilander, Heino, Jernvall, Partanen, Sainio, Salminen, Thesleff, Wartiovaara: Kehitysbiologia - Solusta yksilöksi (Duodecim-sarja), 2. uudistettu painos 2015 (soveltuvin osin) Verkko-oppikirjana: www. oppiportti.fi
▪ Muu verkko- ja Moodle-materiaali

Arvosteluperusteet:
Lopputentti verkossa, jaksonaikainen arviointi liittyen suoritustavoissa mainittuihin pakollisiin Moodle-testeihin (lopputentin tulosta nostava suoriutuminen huomioidaan opintojakson arvosanan määräytymisessä). Jakson arviointiasteikko 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).

Arvostelu: 0-5

Avainsanat:
Biomolekyyli, nukleotidi, nukleiinihappo, sokeri, hiilihydraatti, aminohappo, proteiini, rasvahappo, lipidi, organelli, tuma, endoplasmakalvosto, Golgin laite, lysosomi, ribosomi, mitokondrio, geeni, transkriptio, translaatio, translaationjälkeinen muokkaus, fosforylaatio, (avustettu/helpotettu) diffuusio, aktiivinen/passiivinen kuljetus, reseptorivälitteinen endosytoosi, eksosytoosi, hormoni, kasvutekijä, reseptori, signaalinvälitys, solusykli, apoptoosi, nekroosi.

.

. 4429402: Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta, 4 op

Ajankohta: lokakuu-joulukuu.

Toteutustavat: verkko-opetus.

Opettajat: Mustafa Atalay ja  Jyrki Ågren

Osaamistavoitteet:
Opintojakso kuuluu ihmisen biologian opintojaksokokonaisuuteen, jossa käsitellään ihmisen elinjärjestelmiä, niiden rakenteita ja toimintaa sekä toiminnan säätelyä.

Tämän opintojakson jälkeen opiskelija
▪ osaa nimetä verenkierto-, hengitys- ja virtsaelimistön keskeiset rakenteet
▪ osaa selittää pääpirteissään veren, verenkierto-, hengitys- ja virtsaelimistön toiminnan ja sen säätelyn
▪ hallitsee perustiedot näihin elinjärjestelmiin liittyvistä keskeisitä sairauksista.

 Sisältö:
Verenkiertojärjestelmä (iso ja pieni verenkierto), sydämen rakenne ja perustoiminta, sydämen toiminnan säätely ja keskeiset sydäntaudit; sepelvaltimotauti ja rytmihäiriöt.
Laskimot, valtimot, hiussuonet, imusuonisto, verisuoniston rakenteiden olennaiset osat suhteessa verisuonitauteihin. Verenpaine, sen säätely ja verenpainetauti, verisuonten kalkkeutuminen. Hengityselimistö, hengityksen mekaniikka ja säätely, keskeiset hengityselinsairaudet.
Veren, munuaisten rakenne ja toiminta pääpiirteissään, nestetasapaino ja munuaisten toimintahäiriöt. Esimerkkejä em. sairaustilojen lääkehoidoista.

Suoritustavat:
tekemällä vaaditut suoritteet Moodle-ympäristössä (ml. tentti ja itsearviointi).

Oppimateriaalit:
▪ Leppäluoto, Kettunen, Rintamäki, Vakkuri, Vierimaa, Lätti: Anatomia ja fysiologia, rakenteesta toimintaan, Sanoma Pro, 7.-8. painos, 2017 tai uudempi
▪ Luento-, verkko- ja Moodlemateriaali, Visible Body -tietokanta
▪ Lisäksi suositeltava kirja: Vauhkonen, Holmström: Sisätaudit, Sanoma Pro, 4.-5. painos, 2012 tai uudempi

Arvosteluperusteet:
Tentti verkossa, jaksonaikainen arviointi liittyen suoritustavoissa mainittuihin pakollisiin Moodle-testeihin (tentin tulosta nostava suoriutuminen huomioidaan opintojakson arvosanan määräytymisessä). Arviointiasteikko 0 (hylätty) – 5 (erinomainen)

 Arvostelu: 0-5

Avainsanat:
Verenkiertojärjestelmä, sydän, laskimot, valtimot, hiussuonet, imusuonisto, verenpaine, hengityselimistö, keuhkot, munuaiset, nestetasapaino, tautioppi

 

. 4445607: Liikuntafysiologian perusteet, 4 op

Ajankohta: 1.-3.10.2020

Toteutustavat: Lähiopetuksena, opetustapana on luennot 12 t, oppimistehtävä ja tentti.

Opettaja: Eeva-Kaarina Lampinen

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää pääpiirteissään liikunnan biologiset säätelyjärjestelmät ja osaa kuvata ihmiskehon rakenteen ja toiminnan, elimistön välittömät ja pitkäaikaiset vasteet liikuntaan erilaisissa tilanteissa.

Sisältö:
Lihastyön energia-aineenvaihdunta, lihastoiminta ja sen säätely, kestävyys- ja voimaharjoittelun vaikutukset elimistössä, harjoittelun vaikutukset aineenvaihduntaan sekä hengitys- ja verenkiertoelimistöön ja lämmönsäätelyn periaatteet.

Suoritustavat:
Lähiopetuksena, opetustapana on luennot 12 t, oppimistehtävä ja tentti.

Oppimateriaalit:
Ahonen J, Sandström M. Liikkuva Ihminen -aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. VK-kustannus Oy, Lahti 2011 (soveltuvin osin), Mälkiä E, Wasenius N. Fysiologinen näkökulma fyysiseen aktiivisuuteen. Mediapinta oy. 2019 (soveltuvin osin), oheismateriaalit

Arvosteluperusteet: hyv/hyl ja tentti 0-5

 Avainsanat:
Liikuntafysiologia, kestävyys- ja voimaharjoittelu, terapeuttinen harjoittelu, terveysliikunta

 

. 4445609: Terve urheilija kunnossa kaiken aikaa, 4 op

Ajankohta: 3.10. ja 6.11.2020

Toteutustavat: Lähiopetus

Opettaja: Eeva-Kaarina Lampinen

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
▪ tunnistaa merkittävät terveysriskit rasittavan liikunnan aikana
▪ kuvailla harjoitteluun liittyvät eristyskysymykset (mm. anemia,infektio)
▪ ravinnon, palautumisen ja unen merkityksen harjoitusvasteeseen
▪ kuvata rasittavaan liikuntaan liittyvät naisurheilijan erityiskysymykset
▪ kuvailla antidoping-työn perusperiaatteet
▪ arvioida fyysisen ja psyykkisen harjoituskuorman merkityksen suorituskyvyn ja palautumisen kannalta

Sisältö:
Kuormittava liikunta ja sairaudet sekä fysiologiset tilat (äkkikuolemat, urheilijan sydän ja anemia), Infektiot ja urheilu (sydänlihastulehdus), Naisurheilijan erityskysymykset (amenorrea, raskaus). Fyysinen ja psyykkinen harjoituskuorma ja sen monitorointi. Uni ja lepo sekä palautuminen. Antidoping. Urheiluvammojen ennaltaehkäisy. Ravitsemusneuvontaan ohjaaminen.

Suoritustavat: Lähiopetuksena, opetustapana on luennot 12 t, oppimistehtävä ja tentti.

Oppimateriaalit:
Verkko-opetuksessa kuvattu materiaali, oheismateriaalit. (Tähän tulee täydennystä)

Arvosteluperusteet:
Oppimistehtävän vertaisarviointi hyv/hyl, oppimistehtävän itsearviointi hyv/hyl, oppimistehtävä
hyv/hyl ja tentti 0-5

Avainsanat: Urheilija, harjoittelu, terveys


4445608: Liikunta- ja urheiluvammojen ennaltaehkäisy, 4 op

Ajankohta: 12.-13.1.2021

Toteutustavat: Lähiopetuksena, opetustapana on luennot 12 t, oppimistehtävä ja tentti.

Opettajat: Eeva-Kaarina Lampinen

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
▪ ymmärtää ja osaa selittää liikunta- ja urheiluvammojen riskitekijöitä, syntymekanismeja, paranemisprosesseja ja tuntee vammojen ennaltaehkäisyn periaatteita
▪ tiedostaa tyypillisimmät urheiluvammat ja niiden hoitomenetelmät
▪ tapaturmiin vaikuttavat tekijät

Sisältö: Urheiluvammat; syntymekanismit, paranemisprosessit, kuntoutus ja ennaltaehkäisy ja vaikutus suorituskykyyn

Suoritustavat: Lähiopetuksena, opetustapana on luennot 12 t,oppimistehtävä ja tentti.

Oppimateriaalit:
Verkko-opetuksessa kuvattu materiaali, oheismateriaalit. (Tähän tulee täydennystä)

Arvosteluperusteet:  Oppimistehtävä hyväksytty/hylätty, ja verkkotentti 0-5

Avainsanat: urheiluvamma, ensiapu, paraneminen, ennaltaehkäisy, kuntoutus

 

4445610: Terveyskunto ja terveysteknologiset sovellukset, 5 op

Ajankohta: 7.11.2020 ja 29.-30.1.2021

Toteutustavat: Lähiopetuksena, opetustapana on luennot 12 t + käytännön harjoitukset 3 t , oppimistehtävä ja tentti.

Opettajat: Eeva-Kaarina Lampinen ja Riikka Kivistö

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
▪ perustella liikunnan roolia terveyden edistämisessä yksilö- ja väestötasolla
▪ kuvata terveyskunnon osa-alueet ja perustella sen merkityksen ihmisen kehitykselle ja terveydelle elämän eri vaiheissa
▪ toteuttaa turvallisuusnäkökulmat huomioiden keskeiset terveyskunnon mittaamisen testit
▪ tulkita mittaustulokset ja laatia terveyttä edistävän liikuntaohjeistuksen mittaustulosten perusteella
▪ kuvata erilaisia terveysteknologisia sovelluksia ja pohtia niiden merkitystä terveyden edistämisessä kriittisesti

Sisältö:
Terveyskunto, terveyskunnon mittaamisen periaatteet ja käytännön harjoitukset sekä niiden tulosten tarkastelu. Liikunnan ja fyysisen aktivisuuden merkitys terveyden edistämisessä.
Liikuntaohjeistuksen laatiminen mittaustulosten pohjalta. Yleisimmät terveysteknologiset sovellukset.

 Suoritustavat: Lähiopetuksena, opetustapana on luennot 12 t+ käytännön harjoitukset 3 t , oppimistehtävä ja tentti.

Oppimateriaalit:
Verkko-opetuksessa kuvattu materiaali, oheismateriaalit. (Tähän tulee täydennystä)

Arvosteluperusteet: Oppimistehtävän vertaisarviointi hyv/hyl, oppimistehtävän itsearviointi hyv/hyl, oppimistehtävä
hyv/hyl ja tentti 0-5

Avainsanat: Terveyskunto, terveyden edistäminen, terveysteknologia

 

4460733: Ravitsemus ja liikunta, 4 op

Ajankohta: 7.9.-2.11.2020 tai 4.1.-1.3.2021

Toteutustavat: Verkko-opinnot

Opettajat: Jaakko Mursu

Leikkaavuudet:
AY7021808 Ravitsemus, liikunta ja terveys4.0 op
AY7021503 Ravitsemus, liikunta ja terveys3.0 op

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä liikunnan aiheuttamat yleiset ravitsemusfysiologiset tarpeet sekä tarkemmin eri liikuntamuotojen, liikunnan määrän ja tehon, iän ja erityistilanteiden asettamat ravitsemusfysiologiset vaatimukset. Opiskelija tunnistaa urheilijan ravitsemusohjauksen kannalta keskeiset liikunnan aiheuttamat ravitsemukselliset vaatimukset ja haasteet. Opiskelija tunnistaa erilaisten ravintoon liittyvien tekijöiden keskeisimmät vaikutukset terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin ja ymmärtää ylipaino-ongelman yleisyyden ja vaikutukset kansanterveydelle. Opiskelija osaa määritellä keskeiset asiat laihdutuksessa ja painonhallinnassa sekä soveltaa tietoja käytännössä.

Sisältö:
Ravintoaineet ja ravitsemussuositukset, liikuntasuositukset, painonhallinta ja urheilijan ruokavalio, urheilijan ravitsemusohjaus.

Suoritustavat: Verkko-opinnot; Verkkotallenteet, oppimistehtävät verkossa ja vertaistyöskentely/verkkokeskustelut, verkkotyöskentelyn osuus 100 %. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Oppimateriaalit:
Moodlessa oleva materiaali. Oheislukemistona Ilander, O. ym. (toim.): Liikuntaravitsemus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. Vk-kustannus 2014.

Arvosteluperusteet: Opintojakson suoritukset arvioidaan asteikolla 0-5

Lisätietoja: Mikäli olet suorittanut tämän opintojakson johonkin toiseen oppiaineeseen (esim. terveysliikunta, kansanterveystiede), niin opintojaksoa ei tarvitse tehdä uudelleen ravitsemustieteen perusopintoihin. Opintojaksosta on kuitenkin haettava korvaavuutta (aikaisempi suoritus ei voi olla yli 5 vuotta vanha!). Korvaavuuden käsittely edellyttää aina voimassa olevaa opinto-oikeutta eli muistathan hakea mahdollista korvaavuutta ennen kuin opinto-oikeutesi päättyy. Kysy lisätietoja kesäyliopistosta

.
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK