Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op TY

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta. Kyseessä on valtakunnallinen sivuaine ja opintojaksoille osallistuu opiskelijoita useista suomalaisista yliopistoista. Myös paikalliset opintoryhmät ovat monitieteisiä ja lisäksi monitieteisyys huomioidaan monipuolisissa oppimistehtävissä. Lapin kesäyliopisto toteuttaa opinnot Rovaniemellä monimuoto-opintoina yhteistyössä Turun yliopiston avoimen yliopiston ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa.

Opintojen tarkemmat tiedot: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.21830885071

Ilmoittautumislomake