Ammatillista täydennyskoulutusta


Ratkaisukeskeinen johtaminen (3 op) 26.3.-5.6.2018 Rovaniemi

Yh­teis­kun­nal­li­set muu­tok­set aset­ta­vat joh­ta­mi­sel­le uu­sia haas­tei­ta. Löy­dä it­ses­tä­si hyvä joh­ta­ja. Joh­ta­juus on hy­viä sa­no­ja ja te­ko­ja, joi­den avul­la työ­e­lä­män laa­tu pa­ra­nee ja työ­yh­tei­söt voi­vat hy­vin. Rat­kai­su­kes­kei­syys edus­taa mo­der­nia lähi­esi­mies­työs­ken­te­lyä. Rat­kai­su­kes­kei­nen esi­mies osaa työs­ken­nel­lä vuo­ro­vai­kut­tei­ses­ti ja ta­voit­teel­li­ses­ti. Mah­dol­lis­ten on­gel­mien, syi­den ja se­li­tys­ten et­si­mi­sen si­jaan hän saa työ­yh­tei­sön­sä et­si­mään kei­no­ja, joil­la tur­va­taan hyvä ja su­ju­va toi­min­ta tu­le­vai­suu­des­sa. Hän on kiin­nos­tu­nut työn­te­ki­jöi­den­sä vah­vuuk­sis­ta ja voi­ma­va­rois­ta mah­dol­lis­ta­en työ­yh­tei­söl­leen par­haat toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set. Rat­kai­su­kes­kei­nen esi­mies li­sää työ­yh­tei­sön val­miuk­sia toi­mia avoi­mes­ti, kes­kus­te­le­vas­ti ja in­no­va­tii­vi­ses­ti. Myön­tei­nen ilma­pii­ri li­sää työ­yh­tei­sön op­pi­mis­ky­kyä ja luo­vuut­ta sekä yh­teen­kuu­lu­vuu­den tun­net­ta. Työn­te­ki­jöi­den jak­sa­mi­nen ja työ­hön si­tou­tu­mi­nen pa­ra­ne­vat, mikä li­sää myös työn tu­lok­sel­li­suut­ta.

Kou­lu­tus si­säl­tää lähi­o­pe­tuk­sen li­säk­si it­se­näis­tä työs­ken­te­lyä (kir­jal­li­suu­teen tu­tus­tu­mis­ta ja ke­hit­tä­mis­teh­tä­viä). Kou­lu­tuk­sen voi suo­rit­taa työ ohes­sa.

Koh­de­ryh­mä:  Esi­mies­ase­mas­sa toi­mi­vat yk­si­tyi­sel­lä ja jul­ki­sel­la sek­to­ril­la. Koulutus toteutetaan 12 - 25 osal­lis­tu­jan ryhmänä.

Aika ja paikka: 26.3., 13.4., 14.5. ja 5.6. 2018. Koulutus toteutetaan Santasport Lapin Urheiluopiston tiloissa, paikka tarkentuu kutsussa.

Hin­ta: 630 €

Kou­lut­ta­ja: Työn­oh­jaa­ja, vaa­ti­van eri­tyis­ta­son psy­ko­te­ra­peut­ti Sa­ri­an­na Vir­pi­kari

Il­moit­tau­tu­mi­set OTAMME ILMOITTAUTUMISIA EDELLEEN VASTAAN. KOULUTUS TOTEUTUU SUUNNITELMAN MUKAAN! (11.3.2018) men­nes­sä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Tutustu perumisehtoihimme.

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Päivi Hinno, p. 0400 792 396, paivi.hinno(at)lapinkesayliopisto.fi

 

http://snellman-kesayliopisto.mobie.fi/wp-content/uploads/2017/04/Virpikari-Sarianna.jpg

Sa­ri­an­na Vir­pi­kari

Koulutuksen ta­voit­teet

Kou­lu­tus an­taa uu­sia työ­vä­li­nei­tä ja -me­ne­tel­miä esi­mie­hil­le. Kou­lu­tus pe­rus­tuu rat­kai­su­kes­kei­seen ja kogni­tii­vi­seen taus­ta-aja­tuk­seen po­si­tii­vi­sen työ­ot­teen myö­tä.

Kou­lu­tus on val­men­ta­vaa ja käy­tän­nön­lä­heis­tä työs­ken­te­lyä. Pe­rus­a­ja­tus on ko­ke­muk­sel­li­nen op­pi­mi­nen eri­lais­ten työ­me­ne­tel­mien avul­la. Kou­lu­tuk­ses­sa opis­kel­laan rat­kai­su­kes­kei­siä työ­me­ne­tel­miä, joi­den avul­la pys­ty­tään vah­vis­ta­maan omaa itse­tun­te­mus­ta ja opi­taan rat­kai­su­kes­kei­syys päh­ki­nän­kuo­res­sa. Li­säk­si kou­lu­tuk­ses­sa pai­not­tuu in­teg­ra­tii­vi­nen työ­mal­li, jos­sa yh­dis­ty­vät rat­kai­su­kes­kei­syys ja kog­ni­tii­vi­nen lä­hes­ty­mis­tapa. Li­sä­nä kou­lu­tuk­ses­sa on Mind­full­ness-tai­to­jen har­joit­te­lu oh­jat­tu­jen me­ne­tel­mien myö­tä.

Kou­lu­tus an­taa tai­to­ja itse­tun­te­muk­seen ja it­sen ja tois­ten joh­ta­mi­seen. Po­si­tii­vi­nen ja val­men­ta­va työ­ote vah­vis­taa uu­sien näkö­kul­mien syn­ty­mis­tä ja aut­taa rat­kai­se­maan on­gel­ma­ti­lan­tei­ta. Kou­lu­tuk­sen ta­voi­te on vah­vis­taa työ­e­lä­män ar­vos­ta­vaa kult­tuu­ria. Kou­lu­tus mo­ti­voi it­sen ke­hit­ty­mi­seen, tois­ten kan­nus­ta­mi­seen ja omien ja tois­ten vah­vuuk­sien löy­tä­mi­seen työ­e­lä­mäs­sä.

 

Si­säl­tö

26.3.2018 klo 9–16 Po­si­tii­vi­nen ja in­nos­ta­va joh­ta­mi­nen on it­sen­sä ja tois­ten joh­ta­mis­ta ja kan­nus­ta­mis­ta

 • Mo­ti­voi it­se­si ja alai­se­si
 • Esi­mer­kil­lä joh­ta­mi­nen

Esi­mies- ja yrit­tä­jä­kou­lu­tuk­set — Ratkaisukeskeinen johtaminen (3 op)

 • Luot­ta­muk­sen joh­ta­mi­nen

13.4.2018  klo 9–16 Ra­ken­ta­van kri­tii­kin sa­lai­suus: va­lit­ta­mis­kult­tuu­ris­ta koh­ti toi­vo­mis­kult­tuu­ria

 • Mi­ten pa­ran­taa työ­pai­kan ilma­pii­riä, koh­da­ta muu­tos­vas­ta­rin­ta, joh­taa muu­tok­sia sekä osa­ta kan­nus­taa oi­ke­al­la ta­val­la? Opi ar­vos­ta­van koh­taa­mi­sen ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen tai­dot.
 • Omat voi­ma­va­rat – jak­sa­mi­sen ja mo­ti­vaa­ti­on yllä­pi­tä­mi­nen – stres­sin­hal­lin­nan kei­no­ja

14.5.2018 klo 9–16 Ke­hi­tys- ja val­men­nus­kes­kus­te­lu­tai­to­jen opet­te­lu

 • Kysy oi­kei­ta ky­sy­myk­siä! Opi kuun­te­le­maan ja vas­taa­maan vii­saas­ti.
 • Kou­lu­tuk­ses­sa suun­ni­tel­laan käyt­töö­si uusi ke­hi­tys­kes­kus­te­lu­run­ko

        Yh­teis­toi­min­nal­li­nen on­gel­man­rat­kai­su

 • Opi luo­vem­mat on­gel­man­rat­kai­su­tai­dot
 • Ins­pi­roi­va ja in­nos­ta­va joh­ta­juus – val­men­ta­vaa otet­ta joh­ta­mi­seen – luo­vuus ja in­no­va­tii­vi­suus

5.6.2018 klo 9–16 Po­si­tii­vi­nen hen­ki: yh­tei­sön vas­tuu ja yk­si­lön voi­maan­tu­mi­nen

 • Löy­dä mah­dol­li­suu­det po­si­tii­vi­seen toi­min­taan
 • Työn mer­ki­tyk­sel­li­syys ja on­nel­li­suus

        Men­neen va­tu­loin­nis­ta tu­le­vai­suu­den suun­nit­te­luun

 • Oi­val­la, se­lä­tä stres­si ja us­kal­la on­nis­tua!