Avoin korkeakouluopetus


Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kuntoutuksen ohjausmenetelmät 5 op

Lapin kesäyliopisto toteuttaa kuntoutuksen ohjaamiseen liittyvät kaksi opintojaksoa Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisesti kesän ja syksyn 2017 aikana Rovaniemellä. Opinnot sisältyvät Kuntoutuksen ohjaajan tutkintoon Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Katso myös Kuntoutustarpeen arviointi 5 op


Tavoite
Opiskelija tietää ohjaustyön teorioita ja -menetelmiä sekä osaa soveltaa niitä omassa ohjaustyössään. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa ohjaus-, opetus- ja neuvottelutilanteita. Opiskelija on omaksunut kuntoutujalähtöisen työotteen.
Opiskelija tuntee keskeisimmät ryhmätyötaidot ja ryhmädynamiikkaa. Hän osaa suunnitella ja organisoida ryhmätilanteita. Opiskelija osaa toimia yhteistoiminnallisesti sekä arvioida omaa toimintaansa.

Sisältö
Kuntoutuksen ohjaustyön teoreettiset lähtökohdat ja mallit. Erilaiset ohjausmenetelmät esim. palveluohjaus, kuntoutusohjaus, ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ohjaus, sosiodynaaminen ohjaus. Ryhmädynamiikka. Toiminnallisten menetelmien käyttäminen ryhmässä sekä ryhmän suunnittelu, ohjaaminen ja havainnoiminen.

Suoritustapa
Lähiopetus 20 h
Webinaarit 2 x 2 h
Harjoitukset ja niihin valmistautuminen
Opiskelumateriaaliin ja verkkoluentoihin perehtyminen, oppimistehtävien tekeminen

Ajoitus

1.9.2017 perjantai klo 16-20 Lähiopetus. Opintojakson tavoitteet, sisällöt ja tehtävät. Kuntoutus ja ohjaustyö. Sosiodynaaminen ohjaus.

2.9.2017 lauantai  klo 9-15 Lähiopetus. Palveluohjaus. Ratkaisu- ja voimavaralähtöinen ohjaus.

19.9.207 2017 tiistai 16-18 Webinaari. Oppimistehtävien ohjaus.

6.10.2017 2017 perjantai klo 16-20 Lähiopetus. Ohjaustyön oppimistehtävien käsittely ja palaute.

7.10.2017 lauantai klo 9-15 Lähiopetus. Ryhmäohjausmenetelmät ja harjoitukset.

31.10.2017 tiistai klo 16-18 Webinaari. Opintojakson yhteenveto.


Kirjallisuus
Opiskelumateriaali ja tehtävät verkossa pohjautuen Moxley, P. 1989. Practice of Case Management kirjaan.
Kaukila & Lehtonen. 2007. Ryhmästä enemmän: käsikirjan ryhmänohjaajan taitoja tarvitsevalle. SMS-tuotanto.
Peavy, R. Vance. 2001. Elämäni työkirja. Konstruktivististen ohjaus-periaatteiden soveltaminen: tehtäviä ja harjoituksia. Psykologien Kustannus Oy.
Vänskä,K., Laitinen,-Väänänen S., Kettunen,T., Mäkelä J.2011. Onnistuuko ohjaus? Sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen Edita.

Ilmoittautuminen: opintoihin ilmoittaudutaan 6.8.2017 mennessä
sähköisellä lomakkeella

Tutustu perumisehtoihimme

Osallistumismaksu: 220 euroa, sisältää JAMK:n kirjaamismaksun

Lisätietoja: Liisa Sirviö, koulutussuunnittelija p. 0400 190 352, liisa.sirvio(at)lapinkesayliopisto.fi