Opettajien täydennyskoulutus
Tälle sivulle on koottu paitsi suoraan opetushenkilöstölle suunnattua koulutusta, myös muita koulutuksia, jotka soveltuvat hyvin eri oppilaitosten opettajille.
Lisätietoa kaikista koulutuksista löytyy sivun vasemmassa reunassa olevan valikon kautta, johon koulutuksemme on koottu eri sivuille lohkoittain, esim. avoin korkeakouluopetus ja ammatillinen täydennyskoulutus.
Opettajien täydennyskoulutus - tulossa oleva koulutus
Aggression Replacement Training® – ohjaajakoulutus, 26.-28.2.2018 alkaen,5 päivää
Lapin kesäyliopisto toteuttaa yhteistyössä Suomen ART ry:n kanssa ohjaajakoulutuksen, jossa opitaan perustiedot ja taidot aggressiivisesti käyttäytyville nuorille suunnatusta strukturoidusta ryhmämenetelmästä Aggression Replacement Training® (ART). Menetelmä on ryhmämuotoinen, taitojen harjoitteluun perustuva interventio, joka on kehitetty käyttäytymisen pulmista kärsiville nuorille. Ohjaajakoulutuksessa osallistujat saavat perustiedot menetelmästä ja ryhmän ohjaamisesta. Jokainen osa-alue harjoitellaan toiminnallisten menetelmien avulla. Opittua syvennetään perehtymällä annettuun kirjallisuuteen. Lisäksi käytetään tukea antavia harjoitteita. Ohjaajakoulutuksen perusteella osallistujilla on laaja ymmärrys menetelmästä sekä sovelluksista sekä valmius ohjata ART:n ryhmiä omassa työssään. Prosessin aikana osallistujat ohjaavat tuetusti ART –ryhmän omassa työympäristössään.
Sherborne –liikunta oppimisvalmiuksien, motoristen taitojen sekä sosiaalisen kompetenssin kehittymisen tukena – peruskurssi 15.-16.3.2018
MITÄ ON SHERBORNE? Veronica Sherbornen kehittämä liikunta tukee monipuolisesti motoriikan ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Koulutus antaa valmiuksia käyttää Sherborne- liikuntaa motoristen taitojen ja sosiaalisen kompetenssin sekä oppimisvalmiuksien tukemisessa yksilöllisesti tai omaan ryhmään soveltaen. Koulutus on käytännönläheinen.
Ratkaisukeskeinen johtaminen (3 op) 26.3.-5.6.2018 Rovaniemi
Yh­teis­kun­nal­li­set muu­tok­set aset­ta­vat joh­ta­mi­sel­le uu­sia haas­tei­ta. Löy­dä it­ses­tä­si hyvä joh­ta­ja. Joh­ta­juus on hy­viä sa­no­ja ja te­ko­ja, joi­den avul­la työ­e­lä­män laa­tu pa­ra­nee ja työ­yh­tei­söt voi­vat hy­vin. Rat­kai­su­kes­kei­syys edus­taa mo­der­nia lähi­esi­mies­työs­ken­te­lyä. Rat­kai­su­kes­kei­nen esi­mies osaa työs­ken­nel­lä vuo­ro­vai­kut­tei­ses­ti ja ta­voit­teel­li­ses­ti. Mah­dol­lis­ten on­gel­mien, syi­den ja se­li­tys­ten et­si­mi­sen si­jaan hän saa työ­yh­tei­sön­sä et­si­mään kei­no­ja, joil­la tur­va­taan hyvä ja su­ju­va toi­min­ta tu­le­vai­suu­des­sa. Hän on kiin­nos­tu­nut työn­te­ki­jöi­den­sä vah­vuuk­sis­ta ja voi­ma­va­rois­ta mah­dol­lis­ta­en työ­yh­tei­söl­leen par­haat toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set. Rat­kai­su­kes­kei­nen esi­mies li­sää työ­yh­tei­sön val­miuk­sia toi­mia avoi­mes­ti, kes­kus­te­le­vas­ti ja in­no­va­tii­vi­ses­ti. Myön­tei­nen ilma­pii­ri li­sää työ­yh­tei­sön op­pi­mis­ky­kyä ja luo­vuut­ta sekä yh­teen­kuu­lu­vuu­den tun­net­ta. Työn­te­ki­jöi­den jak­sa­mi­nen ja työ­hön si­tou­tu­mi­nen pa­ra­ne­vat, mikä li­sää myös työn tu­lok­sel­li­suut­ta.
Kipinä-uraohjaus ® -koulutus 5.-6.4.2018, Rovaniemi
Lapin kesäyliopisto järjestää yhdessä Minna Katteluksen kanssa Kipinä-uraohjauskoulutuksen Rovaniemelle. Kipinä-uraohjauskoulutus on suunnattu ohjauksen ammattilaisille ja sen tavoitteena on antaa työvälineitä sekä nuorten että aikuisten ohjaukseen. Oppimistehtävien teemoja ovat itsetuntemus ja urasuunnittelu, elämänhallintataidot sekä elämänkaarellinen ohjausnäkökulma. Elämänkaarellinen ohjausnäkökulma on yksi painopistealue uusissa opetussuunnitelmissa. Opetussuunnitelmissa on vahvasti esillä myös nuorten osallisuuden, vastuullisuuden ja toimijuuden vahvistaminen. Pienryhmän Kipinä-uraohjauksessa osallistujille tulee osallisuuden, vastuullisuuden ja vahva toimijuuden kokemus. Pienryhmässä jaetaan ohjaajuutta ja saadaan kaikkien osaaminen käyttöön. Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille uusia näkökulmia ja työtapoja ohjaukseen. Oppimistehtävien ja vertaistyöskentelyn tavoitteena on antaa osallistujille myös voimavaroja ja tukea ohjaajuuteen, mikä lisää työhyvinvointia ja työmotivaatiota. Kipinä-uraohjauskoulutus on rakennettu narratiivisen, ratkaisukeskeisen, sosiodynaamisen, kognitiivisen ja psykodynaamisen ohjausteorian ympärille.
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus - lapset, nuoret ja aikuiset (30op) 23.8.2018-9.5.2019 Rovaniemi
Koulutuksen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot ADHD:sta, autisminkirjon oireyhtymistä ja Tourettesta. Riittävä perustiedon hallinta mahdollistaa voimaannuttavan työskentelyn erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä kanssa. Koulutuksesta saa myös menetelmiä toimia voimavaroja sekä yhteistyötä tukevalla tavalla myös moniammatillisissa tiimeissä sekä verkostoissa. Koulutus antaa pätevyyden käyttää neuropsykiatrinen valmentaja –nimikettä Neuropsykiatrisen yhdistyksen asettamien kriteerien mukaisesti.